การเปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567

2024-01-24
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระบบออนไลน์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentjหรือส่งตรงที่อีเมล์ swudentj@yahoo.com โดยไม่มีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดใด ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารออนไลน์ฉบับนี้ ...-บทความวิจัย หากส่งในช่วงนี้ เร็วที่สุดที่จะได้ลงตีพิมพ์คือ ว.ทันต.มศว ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2567......-บทความปริทัศน์  หากส่งในช่วงนี้ เร็วที่สุดที่จะได้ลงตีพิมพ์คือ ว.ทันต.มศว ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2568...ลงประกาศ 24/1/2567