การเปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2022-09-21
 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ที่อีเมล์ swudentj@yahoo.com ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารออนไลน์ฉบับนี้ หรือส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์นี้   หากส่งบทความในช่วงนี้ เร็วที่สุดที่จะได้ลงตีพิมพ์คือ ว.ทันต.มศว ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2567 ประกาศ 21/9/2565