การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนตรรกยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

CONSTRUCTION OF FOUR-TIER DIAGNOSTIC TEST TO STUDY MISCONCEPTIONS IN MATHEMATICS ABOUT THE RATIONAL NUMBER OF GRADE SEVENTH STUDENTS

Authors

  • พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ นิสิตสาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พนิดา ศกุนตนาค อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

แบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น, มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน, จำนวนตรรกยะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้นสำหรับศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนตรรกยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น และศึกษาการจำแนกกลุ่มและวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน มีขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การสร้างแบบทดสอบเพื่อสำรวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 2) การสร้างและตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น 3) การศึกษาเพื่อจำแนกมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่องจำนวนตรรกยะ ทั้งหมด 15 มโนทัศน์  2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีตั้งแต่  0.80–1.00ค่าความยากง่ายเฉลี่ยในขั้นคำตอบและขั้นเหตุผลคือ 0.57 และ 0.55 ส่วนค่าอำนาจจำแนกเฉลี่ยในขั้นคำตอบและขั้นเหตุผลคือ 0.40 และ 0.44 และค่าความเชื่อมั่นในขั้นคำตอบและขั้นเหตุผลคือ 0.97 และ 0.98  3) ผลการจำแนกกลุ่มแนวคิดและวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเด่นชัด จำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ 1) ความหมายของจำนวนเต็ม 2) ความหมายของค่าสัมบูรณ์ 3) ค่าของทศนิยม 4) หลักการหาผลลัพธ์ของการลบทศนิยม 5) ความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ที่นำหลักการหารทศนิยมมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบ 6) ความหมายของเศษเกิน 7) การอ่านค่าของเศษส่วน และ 8) การเปรียบเทียบเศษส่วน

References

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร.(2546). ศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์โดยการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., กรุงเทพฯ.

ไข่มุก เลื่องสุนทร. (2552). การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต1 (ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ธนบดี อินหาดกรวด. (2560). การเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างแบบสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับกับสี่ระดับ.(ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ธีระวัฒน์ การะเกตุ. (2561). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้นเพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวัดประเมินการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พร้อมพรรณ อุดมสิน. (2544). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริเดช สุชีวะ. (2550). การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2562). ผลคะแนนสอบ O-NET ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562. สืบค้นจาก https://cutt.ly/MVw3BwY

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2115. สืบค้นจาก http://timssthailand.ipst.ac.th

สิริพร ทิพย์คง. (2545). หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

สุภาภรณ์ มณีประวัติ. (2562). การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อัมพร ม้าคนอง. (2557). คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยม. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Anggrayni, S., & Ermawati, F. (2019). The validity of Four-Tier’s misconception diagnostic test for Work and Energy concepts. Journal of Physics: Conference Series, 1171(2119) 012037,Retrieved from: http://doi:10.1088/1742-6596/1171/1/012037

Ashlock, R. B. (2111). Error patterns in computation: Using Error Patterns to Improve Instruction (11th ed). New Jersey U.S.A: Pearson Merrill Prentice Hall.

Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2111). Do students know what they know and what they don’t know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions.Research in Science Education, 41(3), 313-337. Retrieved from: http:// DOI:11.1117/s11165-119-9122-4

Fadhilatullathifi, Z., Ardiyanto, B., Rahayu, D., Almukholani, T., Rinayah, I., & Rahmawati, F. (2121). Four-Tier Diagnostic Test Method to Identify Conceptual Understanding in Calculus. Journal of Physics: Conference Series, 1613(2121) 012075,Retrieved from:https://doi:10.1088/1742-6596/1613/1/012075

Gurel, D. K., Eryılmaz, A., & McDermott, L. C. (2115). A review and comparison of diagnostic instruments to identify students' misconceptions in science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2015, 11(5), p. 989-1118. Retrieved from: https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a

Habiddin, H., & Page, E. M. (2119). Development and validation of a four-tier diagnostic instrument for chemical kinetics (FTDICK). Indonesian Journal of Chemistry, 19(3),721-736.Retrieved from https://doi.org/11.22146/ijc.39218

Jordaan, T. (2005). Misconceptions of the limit concept in a mathematics course for engineering students. University of South Africa. Retrieved from: http://shorturl.at/pyBE9

Mohyuddin, R. G., & Khalil, U. (2116). Misconceptions of Students in Learning Mathematics at Primary Level. Bulletin of Education and Research, 38(1),133-162.Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ1210348.

Rahmawati, F., Pamungkas, M. D., & Ardiyanto, B. (2121). Identification of students’ misconceptions on integral topic using a four-tier diagnostic test. MaPan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran, 8(1), 114-124.Retrieved from: http://https://doi.org/11.24252/mapan.2121v8n1a9

Sarwadi, H. R. H., & Shahrill, M. (2114). Understanding students’ mathematical errors and misconceptions: The case of year 11repeating students. Mathematics Education Trends and Research, 2114(2114),1-11. Retrieved from: https://doi:11.5899/2114/metr-11151

Yang, D.-C., & Lin, Y.-C. (2115). Assessing 11-to 11-year-old children’s performance and misconceptions in number sense using a four-tier diagnostic test. Educational Research, 57(4), 368-388.Retrieved from: https://doi.org/11.1181/11131881.2115.1185235

Downloads

Published

2023-01-09

How to Cite

โตโภชนพันธุ์ พ., ลังกา ว., & ศกุนตนาค พ. (2023). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนตรรกยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: CONSTRUCTION OF FOUR-TIER DIAGNOSTIC TEST TO STUDY MISCONCEPTIONS IN MATHEMATICS ABOUT THE RATIONAL NUMBER OF GRADE SEVENTH STUDENTS. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2), 118–132. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14959

Most read articles by the same author(s)