การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต

Main Article Content

แววตา จันทวงค์
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 25 คน ผลการวิจัยนำมาใช้สร้างแบบจำลองที่เหมาะสมกับการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>