การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน เพื่อการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ

Main Article Content

ทิพย์วรรณ เหมือนมิตร
อารีย์ ชื่นวัฒนา
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดยมีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ (2) เพื่อวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ในด้านประเภท รูปแบบ อายุ และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ (3) เพื่อระบุรายการทรัพยากรสารสนเทศหลักในด้านกฎหมายมหาชน (4) เพื่อประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ผู้วิจัยวิเคราะห์การอ้างถึง จำนวน 9,669รายการ ที่ปรากฏในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ ที่เผยแพร่ระหว่างปีการศึกษา 2550-2551 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 155ชื่อเรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้1...วิทยานิพนธ์ที่นำมาวิเคราะห์การอ้างถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองมากที่สุด (ร้อยละ 63.87) รองลงมาได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ร้อยละ 27.10) กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (ร้อยละ 5.16) กฎหมายการคลัง (ร้อยละ3.23) และกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 0.65)2...ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ หนังสือ (ร้อยละ 46.51) รองลงมาได้แก่ วารสาร(ร้อยละ 17.61) และกฎหมายและประมวลกฎหมาย (ร้อยละ 8.86)3...รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 93.62) รองลงมา คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 6.38)4...อายุของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ ช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี(ร้อยละ 39.30) รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 6-10 ปี (ร้อยละ 23.12) และช่วงอายุ 21 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 18.42)5...ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ ภาษาไทย (ร้อยละ 89.31) รองลงมา ได้แก่ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 9.68) และภาษาอื่น ๆ (ร้อยละ 1.01)6...ทรัพยากรสารสนเทศหลักด้านกฎหมายมหาชน ประกอบด้วยหนังสือ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง และวารสาร จำนวน9 ชื่อเรื่อง7...การประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีในสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน พบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมีในฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ร้อยละ 39.54

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหมือนมิตร ท., ชื่นวัฒนา อ., & วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2013). การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน เพื่อการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2988
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>