สภาพ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

Main Article Content

สัมฤทธ์ิ พรหมพทิักษ์
เสนอ ภิรมจิตรผ่อง
อัยรดา พรเจริญ

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครัง้นมีี้จุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีวิธีการศึกษา 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่1ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครู ขัน้ ที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาจานวน 10 ท่าน ขัน้ ที่ 3 ศึกษาความต้องการจาเป็นของครูผู้สอนต่อหลักสูตรการฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครู ด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลการศึกษาพบว่า1. สภาพความจาเป็นด้านการเพิ่มสมรรถนะครู ครูจาเป็นต้องมีสมรรถนะในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทัง้นคี้ รูต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลจากเดิมที่เน้นการทดสอบ เพื่อตัดสินผลการเรียนไปสู่วิธีการประเมินผลตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 25512. สภาพปัจจุบันการดาเนินงานด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านมามีประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสรุปได้ดังนี้1) ครูขาดสมรรถนะด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นการประเมินตามมาตรฐานและตัดสินผลการเรียนตามตัวชีวั้ด 2) ครูไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการประเมินผลแนวใหม่ 3) ครูยังยึดติดวิธีการประเมินผลแบบเดิมคือ การแยกระบบการประเมินออกจากการเรียนการสอนโดยครูมองภาพการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนและการประเมินผลแยกออกจากกัน 4) ครูไม่นิยมใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพราะเห็นว่ายุ่งยากและใช้เวลามากกว่าการสอบแบบเดิม 5) ขาดการใช้ผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนทัง้ในระดับโรงเรียนหรือในระดับชาติ 6) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพราะยังไม่รู้บทบาทของตนเอง 7) ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจส่งเสริมและขาดการติดตามนิเทศการวัดและประเมินผล 8) ครูยังไม่ชัดเจนของระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ขาดทิศทางและเป้าหมายในการวัดและประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน3. ความคิดเห็นของครูต่อความต้องการจาเป็นของครูผู้สอนต่อหลักสูตรฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครู ด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่าครูมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และหลักสูตรควรมีเนือ้ หาสาระความรู้ดังนี้1) หลักการพืน้ ฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) เทคนิค และการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล 3) การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 4) การดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง5) การนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คำสำคัญ: สภาพ และความต้องการจาเป็น, หลักสูตรฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์สมรรถนะครูการวัดผล, และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรหมพทิักษ์ ส., ภิรมจิตรผ่อง เ., & พรเจริญ อ. (2016). สภาพ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8676
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)