รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

Main Article Content

จินตนา ถ้ำแก้ว
สุราษฎร์ พรมจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ พัฒนาคู่มือการจัดทำบทความวิจัย  พัฒนาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย พัฒนาคู่มือการจัดทำวารสารวิชาการและดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการ ประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยมีผลการวิจัยดังนี้1) การพัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรูปแบบเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัย การจัดทำบทความวิจัยและการจัดทำวารสารวิชาการ จำนวน 27 คน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้ในกระบวนการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้ 2) การพัฒนาคู่มือการจัดทำบทความกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคู่มือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัย การจัดทำบทความวิจัยและการประเมินบทความวิจัย จำนวน 30 คนพบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้คู่มือจัดทำบทความวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้วิจัย จำนวน 19 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคู่มือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัย การจัดทำบทความวิจัยและการประเมินบทความวิจัยจำนวน 15 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 4) การพัฒนาคู่มือการจัดทำวารสารวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคู่มือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านจัดทำวารสารวิชาการจำนวน 9 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 5) การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ดังนั้นสามารถที่จะนำรูปแบบไปใช้ขยายผลต่อไปได้ คำสำคัญ : รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ คู่มือการจัดทำบทความวิจัย คู่มือการประเมินคุณภาพ บทความวิจัย คู่มือการจัดทำวารสารวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ถ้ำแก้ว จ., & พรมจันทร์ ส. (2017). รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8575
Section
บทความวิจัย (Research Articles)