ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เจนจบ หาญกลับ
สุภัทรา เอื้อวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาพปัจจุบันของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กำหนดและเสนอปัจจัยลักษณะองค์การตามกรอบแนวคิดของSteers (1991) ที่ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการประกันคุณภาพภายในประสบความสำเร็จ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินภายนอกและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีและดีมาก ได้ข้อค้นพบว่า โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับมากโดยมีปัจจัยพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 6 ปัจจัยส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จ เรียงตามลำดับความสำคัญ คือ การปรับตัวและริเริ่มสิ่งใหม่ขององค์การ สภาพแวดล้อมทางสังคม การจัดโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการติดต่อสื่อสารและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ คำสำคัญ : ปัจจัย  ความสำเร็จ  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หาญกลับ เ., & เอื้อวงศ์ ส. (2017). ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8534
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)