ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ยุพาวรรณ สมฤทัย
ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง 2) เปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงจำนวน 18 แผน และแบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบรูปภาพจำนวน 30 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 7 สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test แบบ dependent samples ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง นักเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการวัดสูงที่สุด และด้านการเรียงลำดับต่ำที่สุด และความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ : คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย, กิจกรรมเพลงคณิตศาสตร์, ความพร้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมฤทัย ย., วิริยะสุมน ศ., & พฤกษะวัน ป. (2016). ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7585
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)