การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการคัดสรรจากต่างประเทศ จำนวน 11 รูปแบบ จากในประเทศ จำนวน 4 รูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบจำนวน 3 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน และผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบจำนวน 5 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส รูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และแบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  for dependent  sample  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสต่างประเทศและในประเทศ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสมี                        4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย เครื่องมือ ปฏิสัมพันธ์ บริบท และกิจกรรมการเรียนการสอน 2. รูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของเครื่องมือ ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 2) องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา และ ปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลา 3) องค์ประกอบของบริบท ประกอบด้วย สถานที่ และ การเข้าใช้งาน 4) องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย  กิจกรรม และการประเมิน 3. การศึกษาผลการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 4. ผลการรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายข้อโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.85 ( = 4.85  S.D. = .26) คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส, สื่อสังคมออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธนากิจเจริญสุข ธ. (2016). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7581
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)