การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ยศวรรณ นวลละออ
วารุณี ลัภนโชคดี
ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่สร้างขึ้น 3) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติสำหรับแปลความหมายคะแนนที่ได้จากแบบวัด และ 4) เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจำนวน 347 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด จำนวน 525 คน เป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อคำถาม 54 ข้อ มีลักษณะเป็นข้อคำถามเชิงสถานการณ์ แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ซึ่งพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ โดยมุ่งวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่หนึ่ง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที องค์ประกอบที่สอง การเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และองค์ประกอบที่สาม การอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ดังนี้ 1) ด้านความตรงตามเนื้อหา มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00) ข้อคำถามมีค่าอำนาจจำแนก 0.20-0.44 และมีค่าสถิติทดสอบที 2.76-6.89 3) โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) ค่าความเที่ยงของแบบวัดในแต่ละองค์ประกอบ มีค่า 0.73 0.82 และ0.77 ตามลำดับ และค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.90 5) เกณฑ์ปกติสำหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติ ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในช่วง T9-T83, T15-T79 และ T12-T81 ตามลำดับ และคะแนนรวมทั้งฉบับมีค่า T8-T84 6) คู่มือการใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น อ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการนำไปใช้คำสำคัญ : แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นวลละออ ย., ลัภนโชคดี ว., & ปิยะพิมลสิทธิ์ ฉ. (2015). การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6726
Section
บทความวิจัย (Research Articles)