การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

Main Article Content

สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

Abstract

บทคัดย่อโรคสมาธิสั้น เป็นโรคในกลุ่ม neurobehavioral disorder ที่พบบ่อยที่สุดในเด็กวัยเรียนและเป็นเหตุผลสำคัญที่เด็กต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีพฤติกรรมหลายอย่างที่คล้ายกับพฤติกรรมของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น โดยเด็กทั้งสองกลุ่มอาจแสดงพฤติกรรมปัญหาด้านสังคมและการเรียนเหมือนกัน เช่น ไม่สนใจเรียนหรือขาดสมาธิ ขาดระเบียบ ไม่รู้จักรอคอย มีพฤติกรรมก้าวร้าวและทักษะทางสังคมไม่ดีแต่ในเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะแสดงอาการในสถานการณ์ที่จำเพาะกว่าและสามารถอธิบายการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยธรรมชาติของ giftedness ซึ่งถ้าเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจ พฤติกรรมปัญหาจะมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ในการคัดกรองโรคสมาธิสั้นผู้ประเมินควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ADD/ADHD และควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษร่วมด้วยในการคัดกรอง โดยมีแนวทางในการคัดกรองดังต่อไปนี้ 1) การตระหนักถึงบริบทของพฤติกรรมที่แสดงในแต่ละสถานการณ์ 2) การมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 3) การพิจารณาความสอดคล้องจากผลของแบบทดสอบต่างๆ และ 4) การมีผู้ให้ข้อมูลหลากหลายและต้องเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กคำสำคัญ : การคัดกรอง โรคสมาธิสั้น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ1 อา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หาญขจรสุข ส. (2015). การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6719
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)