การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI

Authors

  • ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ : Response to intervention (RtI) เป็นวิธีการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรูปแบบใหม่ โดยค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มต้นแก่นักเรียนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือเป็นกระบวนการใหม่ในการสอน การประเมินผล และการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานักเรียนที่กำลังมีปัญหาได้อย่างทันท่วงที หลักการสำคัญในการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะที่ 1 (Tier 1) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามปกติสำหรับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการหลากหลายที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนโดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ระยะที่ 3 (Tier 3) เป็นการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads