การสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

Authors

  • นัยนา ถาวรายุศม์

Abstract

บทคัดย่อ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และวัฒนธรรม สังคม และภาษาของวีก็อทสกี้ (Vygotsky) เป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ การเกิดขึ้นที่อยู่ในบริบทของผู้เรียนได้สร้างความรู้ ขณะที่ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การดู การฟัง การชิม การดม หรือการสัมผัส อีกหนึ่งความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ ความรู้ใหม่ที่มนุษย์รับเข้ามามาผสมกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ถ้าไม่สมดุลจะมีการปรับโครงสร้างทางปัญญา รวมถึงสังคมและภาษาเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งผลให้ประสิทธิภาพในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียนนั้นสูงขึ้น จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา เช่น  การฟังเพลงภาษาอังกฤษ การพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ การอ่านและเขียนอีเมลตอบกลับจากเพื่อนชาวต่างชาติ ฯลฯ จึงมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและพัฒนาทั้งปัจจัยภายใน คือ ด้านปัญญา ปัจจัยภายนอก คือ ด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวผู้เรียนเองรวมถึงให้ความสำคัญกับบทบาทของครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้เรียนอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังเป็นองค์ความรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจที่จะศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในการเรียนรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมในการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป   คำสำคัญ : การสร้างความรู้ด้วยตนเอง, กลวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง, ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา  ABSTRACT Constructivism is based on intellectual development theory of Piaget and culture, social and language of Vygotsky. In constructing knowledge, new knowledge is mixed to the old one. If it is not balanced, it will adapted the intellectual structure. Moreover, social and language is the factor to enhance humans to be the perfect development. From the document and the research, Constructivism in studying English can make students in listening, speaking, reading and writing efficiently from the activities in elementary level. It is necessary that teachers should enhance students to practice and develop in intelligence and society. The article aims to give knowledge in the meaning and the theory of Constructivism. Constructivist Mechanism in listening, speaking, reading and writing including the application in constructing the theory of Constructivism to enhance learning skills in the 21st. That can multiply the students’ potential and teachers’ role. In addition, benefit is for teachers, educational and concerned people to understand in learning ways and developing behavior in Constructivism efficiently in education the most. Keywords: Constructivism, Constructivist Mechanism, Intellectual Development Theory   

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-09