ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของผู้เรียน

Authors

  • ธัญมน นวลโฉม
  • พงษ์ลิขิต เพชรผล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของผู้เรียน ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มโรงเรียนที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จำนวน 332 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 17 คน ครู 255 คน และนักเรียน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.67 – 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และดัชนีความต้องการจำเป็น (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า ลำดับดัชนีความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของผู้เรียน ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล (PNIModified= 0.437) และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (PNIModified = 0.409) คำสำคัญ: การพัฒนาการบริหารวิชาการ, คุณลักษณะการคิดเชิงบวกของผู้เรียน, ความต้องการจำเป็น  ABSTRACT The purpose of this research is to identify the needs of developing academic management of secondary schools Bangkok base on the concept of student’s positive thinking characteristics. The population was secondary schools of the secondary educational service area office Bangkok 1 group 2 consisted 5 schools. There were 332 informants consisting of 17 administrators 255 teachers and 60 students. The research instrument was a rating – scaled questionnaire which had an index of item objective congruence (IOC) of 0.67 – 1.00. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and PNIModified. The research concludes that the needs with the highest priority is measurement and evaluation (PNIModified =0.437) and the lowest priority is instructional management (PNIModified = 0.409).   Keywords: Developing Academic Management, Student’s Positive Thinking Characteristics, Priority Needs      

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-08