การพัฒนาความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

Main Article Content

กุสุมา เลาะเด

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาก่อนและหลังจากได้รับการสอนตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิต์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เปรียบเทียบของความสามารถทางด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาสูงและต่ำหลังจากได้รับการสอนตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิต์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 79 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านไวยากรณ์,แผนการสอนที่เน้นวิธีการสอนตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิส์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แบบทดสอบวัดผลความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินเจตคติต่อภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบจับคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวม การสอนตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิต์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เมื่อแยกกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูงและต่ำ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักศึกษามีเจตคติต่อภาษาอังกฤษในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เลาะเด ก. (2021). การพัฒนาความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษแตกต่างกัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13329
Section
บทความวิจัย (Research Articles)