ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบที่มีต่อความสามารถในการพูดรายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

กนกรัศม์ บุญฉัตรสุรีย์
รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดรายงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนด้วยแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบกับเกณฑ์การประเมิน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดรายงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบกับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จำนวน 2 ห้องเรียน ที่ได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม อย่างละ 1 ห้องเรียน ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Control Group Posttest-Only Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การพูดรายงาน ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ 2) แผนการจัดการเรียนรู้การพูดรายงาน ด้วยการสอนแบบปกติ 3) แบบประเมินการพูดรายงานแบบประสบการณ์ แบบวิจารณ์ และแบบสรุปผลการศึกษาค้นคว้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสถิติ t-test (for independent)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพูดรายงานด้วยแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ มีความสามารถในการพูดรายงานทุกประเภทเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับดี 2)นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพูดรายงานด้วยแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบมีคะแนนประเมินความสามารถในการพูดรายงาน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การพูดรายงานแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกประเภทของการพูดรายงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญฉัตรสุรีย์ ก., & ไชยศรี ร. โ. (2021). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบที่มีต่อความสามารถในการพูดรายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13314
Section
บทความวิจัย (Research Articles)