คุณลักษณะและวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

Main Article Content

ชนาพร กองจินดา

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอความหมายและกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมาย คุณค่าและความสำคัญ ประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อและกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาสื่อและการนำสื่อการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจจากผู้สอนสู่ผู้เรียนนาฏศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการพัฒนาสื่อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 1)วิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน 2)ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 3)การสร้างสื่อการเรียนการสอน 4)การนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ 5)การประเมินผล โดยหนึ่งในประเภทสื่อการสอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการฝึกทักษะปฏิบัติวิชานาฏศิลป์ไทย ได้แก่ สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กองจินดา ช. (2021). คุณลักษณะและวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13138
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)