แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน

Main Article Content

ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
นันทรัตน์ เจริญกุล

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และนำเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลำดับความต้องการจำเป็นโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การจัดการเรียนรู้ (PNImodified = 0.790) การวัดและประเมินผล (PNImodified) = 0.727) และการพัฒนาหลักสูตร (PNIModified = 0.693) ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการฯ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) โรงเรียนควรบูรณาการความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะการใช้ ICT เข้ากับหลักสูตร 2) โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีทักษะ ICT และฝึกอบรมการบูรณาการ ICT เข้ากับวิธีการสอนและนำไปใช้ในทุกวิชา 3) โรงเรียนควรพัฒนาแนวทางและกระบวนการสำหรับการวัดและประเมินผล มุ่งเน้นการประเมินผลตามสถานการณ์จริง รวมถึงมีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศักดิ์วงศ์ ด., & เจริญกุล น. (2021). แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13110
Section
บทความวิจัย (Research Articles)