การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย

Main Article Content

สมสุดา มัธยมจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจอย่างลุ่มลึก  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ เป็นระยะที่เด็กค้นพบหัวเรื่องที่สนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิม และรวบรวมคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องของโครงการ  ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เป็นระยะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่ได้ตั้งไว้ในระยะที่ 1 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ระยะที่ 3 สรุปผลโครงการ เป็นระยะที่เด็กประเมินผลและนำเสนอโครงการ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการในแต่ละระยะมีโครงสร้างที่สำคัญ 5 ประการ คือ การอภิปรายกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การศึกษานอกสถานที่ การนำเสนอประสบการณ์ และการจัดแสดง คำสำคัญ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ, เด็กปฐมวัย ABSTRACT The Project Approach is a child-centered learning innovation focusing on providing children with an opportunity to learn deeply in a particular topic.  The Project Approach used in this study was divided into 3 phases.  Phase 1 was the start of the project.  In this phase, children found topics in which they were interested, before sharing their prior knowledge about the topics and listing questions for investigation.  Phase 2 focused on developing the project.  Children used various methods to work out the answers to the questions asked in Phase 1.  Phase 3 brought the project to a conclusion.  Children assessed and presented their projects to others.  Each phase of the project consisted of 5 structural features, namely, discussion, investigation, fieldwork, representation, and display. Keywords: Project Approach, Young Children

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มัธยมจันทร์ ส. (2020). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13095
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)
Author Biography

สมสุดา มัธยมจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์