การช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Main Article Content

แพรวา ฤทธิ์สกุลชัย
วาทินี อมรไพศาลเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2020 จากฐานข้อมูลออนไลน์ ERIC และ SCOPUS โดยสังเคราะห์เนื้อหาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณลักษณะของงานวิจัยด้านต่าง ๆ 2) รูปแบบการช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐาน และ 3) ลักษณะของผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยายโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการลงรหัสและวิเคราะห์ประเด็น และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย ผลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบงานวิจัยจำนวนทั้งหมด 12 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษ งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2017 โดยระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ส่วนใหญ่คืองานวิจัยกึ่งทดลอง ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่คือกลุ่มนักเรียนทั่วไป รูปแบบการช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐานที่พบมากที่สุดคือการบูรณาการเนื้อหาด้านดนตรีหลายวิธีเข้าด้วยกัน ในด้านของเป้าหมายของทักษะที่ต้องการพัฒนาที่พบมากที่สุด คือ ทักษะทางวิชาการ และงานวิจัยส่วนใหญ่มีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย คำสำคัญ : การช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐาน, นักเรียนประถมศึกษา, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ABSTRACT The objective of the study was to synthesize research articles of the Music Based Intervention for the elementary students. A systematic review on English literature was conducted from 2011 to 2020 from online databases ERIC and SCOPUS. The synthesis of research articles was categorized into three areas 1) characteristics of research 2) types of the Music Based Interventions and 3) research results. Quantitative data was analyzed using descriptive statistics including frequency and percentage. Coding and theming analysis were used to analyze qualitative data. Twelve studies met the inclusion criteria. The result of the systematic review indicated that most of the research articles were issued from 2015 to 2017. Most studies were conducted in quasi-experimental research and the majority of participants were general students. Integration various of the musical contents was mainly used in the research articles and academic skills was mostly improvement goal. Most research results were statistically significant. Keywords: Music Based Intervention, Elementary Students, Systematic Review

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฤทธิ์สกุลชัย แ., & อมรไพศาลเลิศ ว. (2020). การช่วยเหลือที่มีดนตรีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12809
Section
บทความวิจัย (Research Articles)