แนะนำหนังสือ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

Abstract

ชื่อหนังสือ Universal Design for Learning in the Classroom: Practical Application ผู้แต่ง Tracey E. Hall, Anne Meyer, David H. Rose สำนักพิมพ์ Guilford Press ปีที่พิมพ์ 2012 จำนวนหน้า 178ผู้แนะนำหนังสือ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. (2020). แนะนำหนังสือ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12683
Section
กองบรรณาธิการ (Editorial)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>