ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหรรณพาราม

Main Article Content

ทวินันท์ ชุ่มจิตร
ปวีณา อ่อนใจเอื้อ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหรรณพาราม ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน  48 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 2) แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยสถิติทดสอบ Parametric t - test ผลการวิจัย 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : กิจกรรมแนะแนว,  การเห็นคุณค่าในตนเอง   ABSTRACT The purposes of this research were 1) To study the effects of using the guidance activities for self-esteem development of Mattayomsuksa 3 students at Mahannaparam School before and after participationg Guidance Program. 2) To study the effects of self-esteem improvement among students in the guidance for self-esteem with experimental and control group. In the academic year 2019, The experimental group of students Mattayomsuksa 3 are 2 classrooms whose amount 48 persons. Then, using simple random methods to divide into experimental and control groups. The instruments used in this research were: 1) Guidance activity program for self-esteem improvement based on the concept of Coopersmith’s. 2) The test of self-esteem date was analyzed by using mean, standard deviation. And parametric t-test. The research results indicated that: 1) after the experiment, the students in the experimental group were higher scores from the self - esteem test than the control group students with statistical significance at the level of .05. 2) The students of the experimental group were higher scores from the self-esteem test in the posttest period than the pre-test. with statistical significance at .05 Keywords: Guidance Activity, Self-Esteem

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชุ่มจิตร ท., & อ่อนใจเอื้อ ป. (2020). ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหรรณพาราม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12655
Section
บทความวิจัย (Research Articles)