ผลการใช้เกมคำศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน

Main Article Content

กุสุุมา เลาะเด

Abstract

บทคัดย่องานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกันก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเกมคำศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบความคงทนในการจำศัพท์ของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน 3) ศึกษาเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 111 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อมั่น 0.73, แผนการสอนที่ใช้เกมคำศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ, แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คำศัพท์มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.78, และแบบประเมินเจตคติต่อภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อมั่น 8.29  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้เกมคำศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกับกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ นักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง ปานกลางและต่ำ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การทดสอบความคงทนในการจำศัพท์พบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง และ ปานกลาง มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า นักศึกษา 2 กลุ่มนี้มีความคงทนในการจำศัพท์ แต่นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ำมีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักศึกษาไม่มีความคงทนในการจำศัพท์ และ 3) นักศึกษามีเจตคติต่อภาษาอังกฤษในระดับดีคำสำคัญ: เกมคำศัพท์, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ความคงทนในศัพท์ AbstractThe purposes of this research were 1) to compare the students’ achievement before and after learning vocabulary by using visual vocabulary games integrated with cooperative learning strategy 2) to compare English vocabulary retention of students with different levels of English and 3) to study students’ attitudes towards English. The subjects were 111 third-year students from Valaya Alongkorn Rajabhat University who were studying in academic year 2019. They were selected by simple random sampling. The research instruments consisted of a placement test with the reliability of 0.73, lesson plans which contain visual vocabulary games integrated with cooperative learning strategy, a vocabulary achievement test with the reliability of 0.78 and a questionnaire on attitude towards English with the reliability of 8.29. Statistics used in this study were percentages, mean, standard deviation and repeated measure ANOVA.  The results of the study were as follow: 1) Using visual vocabulary games integrated with cooperative learning promoted the students’ English vocabulary achievement effectively. All three student groups (the students with the high, medium and low level of English ability) achieved a higher score in the posttest than in the pretest significantly at the .01 level. 2) The students’ retention of vocabulary tests revealed that the students with the high and medium level of English ability achieved retention after two weeks. Their score after two weeks decreased insignificantly at the .01 level. While the score after two weeks of the students with the low level of English ability decreased significantly at the .01 level. This showed that this group achieved no retention after two weeks. 3) The students’ attitudes towards English were at the good level. Keywords: Vocabulary Game, Cooperative Learning, Vocabulary Retention

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เลาะเด ก. (2020). ผลการใช้เกมคำศัพท์ประกอบรูปภาพผสานกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12510
Section
บทความวิจัย (Research Articles)