แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยาน

Main Article Content

สุภณ คล้ายสังข์
วราภรณ์ เต็มแก้ว
อภิรดา นามแสง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยานที่มีต่อการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย1)พนักงานต้อนรับในอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 375 คน และ2) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทำการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยานที่มีต่อการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการแสดงความคิดเห็นต่อหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อยที่สุด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยาน ประกอบด้วย (1) สายการบินต้องเปิดโอกาสให้พนักงานตอนรับในอากาศยานไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นงานด้านบริหารจัดการองค์การ  สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างโปร่งใส (2) เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับในอากาศยานกับฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างกลไกการนำข้อร้องเรียนต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คำสำคัญ : ความผูกใจมั่นในงาน, ธรรมาภิบาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พนักงานต้อนรับในอากาศยาน ABSTRACTThe thesis aims 1) to study the level of cabin crews’ work engagement that related to organization management on the concepts of good governance and human resource management and 2) to study guidelines of organization management on the concepts of good governance and human resource management for encouraging cabin crews’ work engagement. The samples consisted of 1) 375 cabin crews of Thai Airways International Public Company Limited and 2) another 5 cabin crews for key informant. The statistic data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.) and analytical interviewed data for descriptive statistic. The research result points that 1) the level of cabin crews’ work engagement on the concepts of good governance was at moderate level. The opinion for the participation was at moderate level which was the last. And the part of human resource management was at moderate level too. The opinion for the compensation and the benefits were the last. 2) The guidelines of organization management on the concepts of good governance and human resource management for encouraging cabin crews’ work engagement consisted of (1) the organization has to give a chance to cabin crew in participating for the decision-making, the management can be verified transparently (2) the organization should provide more communicative channels between cabin crews and executives to create mechanisms which would be able to solve cabin crews’ complaints concretely (3) develop rules and regulations which related to compensation and benefits with fairness and also to comply with current situation. Keywords: Work Engagement, Good Governance, Human Resource Management, Cabin Crews 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คล้ายสังข์ ส., เต็มแก้ว ว., & นามแสง อ. (2020). แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความผูกใจมั่นในงานของพนักงานต้อนรับในอากาศยาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12485
Section
บทความวิจัย (Research Articles)