การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ DALCROZE

Authors

  • อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze โดยประกอบไปด้วยความรู้ทางด้านดนตรี ทักษะทางด้านดนตรี และเจตคติทางด้านดนตรี   โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 68 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 2) แบบวัดความรู้ทางด้านดนตรี 3) แบบประเมินทักษะทางด้านดนตรี 4) แบบประเมินเจตคติทางด้านดนตรี และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze  โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังและใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test for dependent samples ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ          มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาครบทุกประเด็นเมื่อนำไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีแล้ว พบว่า นิสิตมีความรู้ทางด้านดนตรีสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลการประเมินทักษะทางด้านดนตรีอยู่ในระดับดี ผลการประเมินเจตคติทางด้านดนตรีอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze อยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ดนตรี, ดาลโครซ ABSTRACT The purpose of this research was to develop the music competency of undergraduate student with       a set of learning activities based on the Dalcroze concept. It consists of Music knowledge, Music skills and the attitude of music. Samples of the research were 68 undergraduate students Elementary Education program using a purposive sampling. Research instruments included; A set of learning activities based on the Dalcroze concept; A knowledge test about music; evaluation of music skills; music attitude evaluation, and a satisfaction evaluation towards a set of learning activities based on the Dalcroze concept. The data were analyzed using percentage, Standard Deviation, and analysis of the differences pre-test and post-test. Furthermore, a T-Test was used to conduct a dependent sample statistical test. The findings were that: the average score of the set of learning activities based on the Dalcroze concept were highly appropriate and consisted of all content. When applied to undergraduate students they had a higher level of knowledge about music than before learning activities in music at a statistically        significant .05 level. The evaluations of music skills were high. The evaluations of music attitude were high and the evaluation of satisfaction towards a set of learning activities based on the Dalcroze concept were highest.   Keywords :      aset of learning, music, dalcroze

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads