การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

Authors

  • ลาวัลย์ เกติมา
  • สมชัย วงษ์นายะ
  • สุณี บุญพิทักษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ 2) ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชุม เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และใช้แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  1. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 เป้าประสงค์ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 8         กลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด 20 มาตรการ 9 โครงการ โดยมีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 1) ปรับปรุงระบบการวางแผนและการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น 2) ปรับปรุงระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบ 3) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 4) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) ส่งเสริมความก้าวหน้า        ทางวิชาชีพของทรัพยากรบุคคล 6) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7) พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุข และ 8) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข   2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยประเมินผลการทดลองใช้ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ พบว่า ผลการประเมินทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด คำสำคัญ : การขับเคลื่อนกลยุทธ์, กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ABSTRACT The purposes of this research were 1) to develop the strategy for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 and 2) to drive the strategy for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38. The data collection was done by workshop, connoisseurship, and the assessment form. The data were analyzed using content analysis, mean, and standard deviation. The research findings were as follows: 1. The strategy for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 consisted of a vision,       3 missions, 3 goals, 3 strategic items, 8 strategies, 17 indicators, 20 standards, and 9 projects. The strategies for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 were : 1) human resource plan and recruitement should be improved to be consistent with the human resource needs, 2) human resource evaluation and performance report should be improved, 3) the evaluation of performance should be improved, 4) school management should be developed for human resource management, 5) human resource progress should be supported, 6) network participation of all related organization should be set, 7) human resource life quality should be improved for happy living, and 8) human resource morales should be supported. 2. The strategic movement for human resource management of Phobphrawittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 38 was found that the evaluation of all indicators were at a high and the highest levels.     Keywords :      Strategic Movement, Strategy for Human Resource Management

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads