การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จำกัด

Main Article Content

ชนาธิป บุษราคัม
ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท   บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จำกัด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของบริหารระดับต้น 3) เพื่อประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้น และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการของกลุ่มทดลองกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 177 คน ที่คัดเลือกจากผู้บริหารระดับต้นตำแหน่งหัวหน้างานและอายุการทำงานในตำแหน่งตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปซึ่งผ่านระยะทดลองงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือกลุ่มที่เข้าร่วมการทดลอง ได้มาจากการคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่1 ที่มีคะแนนสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในลำดับน้อยที่สุดถึงอันดับที่ 30 จำนวน 30 คนแล้วคัดเลือกโดยวิธีจับคู่จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ        15 คน คือ กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ และกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ใดๆ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed methods research design) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .702 และ 2) รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .56    ถึง 1.00 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 177 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถนะรายด้าน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรด้านมุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจในการปฏิบัติงาน ด้านมีลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจ ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของและรักในงานที่ทำ ด้านชีวิตที่มีสุขภาพดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก และสมรรถนะด้านร่วมกันสร้าง ด้านการลงมือทำทันที มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบ    การเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ พัฒนาจากการบูรณาการแนวคิด 1) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 2) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และ 3) การเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ก) ขั้นเริ่มต้น ข) ขั้นดำเนินการ          ค) ขั้นสรุปผล และ ง) ขั้นการประเมินผล 3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรพบว่า กลุ่มทดลองมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมหลังการทดลองและหลังติดตามผลเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่า กลุ่มทดลองมีความ         พึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น       มีแนวทางการปฏิบัติตนในการทำงานต่าง ๆ ในหน้าที่รับผิดชอบ และการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คำสำคัญ : สมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร,การเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ, ผู้บริหารระดับต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุษราคัม ช., & มาลากุล ณ อยธุยา ป. (2018). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จำกัด. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 19(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/10368
Section
บทความวิจัย (Research Articles)