การจัดการแบบไทย

Authors

  • พิชาภพ พันธุ์แพ สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

Keywords:

การจัดการ การประสมประสานแนวคิดการจัดการแบบไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแบบไทย

Abstract

      การจัดการแบบไทยเป็นการจัดการที่มีลักษณะการประสมประสานระหว่างแนวความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของรากฐานทางสังคม วัฒนธรรมไทย พุทธศาสนา การจัดการแบบจีน การจัดการแบบตะวันตก เข้าด้วยกันออกมาเป็นลักษณะเฉพาะโดยเน้นการวางแผนในระยะสั้นซึ่งมักถูกกำหนดจากผู้บริหารระดับสูง การจัดองค์การจะเน้นการจัดตามระดับสายการบังคับบัญชาที่อาจมีหลายระดับ หากเป็นธุรกิจ มักเป็นธุรกิจแบบครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับผู้นำเพราะได้รับอิทธิพลจากธุรกิจแบบครอบครัวของจีน ขณะเดียวกัน ระบบอุปถัมภ์และการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม พวกพ้อง การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การกลัวการเสียหน้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดการแบบไทย นอกจากนั้น การนำแนวความคิดการจัดการแบบตะวันตกมาใช้ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของการจัดการแบบไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-18