การพัฒนาธุรกิจการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้งที่มีคุณภาพจากกระบวนการปลูกและผลิตหญ้าดอกขาวในระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษาพืชสมุนไพร หญ้าดอกขาว ในจังหวัดศรีสะเกษ

Authors

  • Karnkaow Saengphet Sisaket Rajabhat University
  • Nuttiya Kuathan Faculty of Liberal Arts and Science, Sisaket Rajabhat University

Keywords:

Karnkaow Saengphet, Nuttiya Kuathan

Abstract

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกหญ้าดอกขาวในระบบเกษตรปลอดภัย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้ง การศึกษาวิเคราะห์สารสำคัญในหญ้าดอกขาวที่ได้จากการปลูกในระบบเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้งที่มีคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยโดยการทดสอบการปลูกและการผลิตหญ้าดอกขาวในระบบเกษตรปลอดภัย จากนั้นจึงนำผลผลิตที่ได้มาทำการวิเคราะห์สาระสำคัญในหญ้าดอกขาว ได้แก่ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบรวมฟีนอลและปริมาณสารนิโคติน แล้วจึงนำผลผลิตที่ดีที่สุดมาเข้าสู่ขั้นตอนในการแปรรูปหญ้าดอกขาวในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยได้ทำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน100 ราย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปลูกหญ้าดอกขาวในระบบเกษตรปลอดภัยทำให้หญ้าดอกขาวมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เหมาะสมกับการนำไปแปรรูป และองค์ประกอบตัวชี้วัดทั้ง 6 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กับการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้ง คือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักร คุณภาพ ค่าแรงงาน และค่าขนส่ง นอกจากนี้เกษตรกรจำเป็นต้องเพิ่มความรู้จากองค์ประกอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้ง ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

27-02-2022

How to Cite

Saengphet, K., & Kuathan, N. (2022). การพัฒนาธุรกิจการแปรรูปหญ้าดอกขาวอบแห้งที่มีคุณภาพจากกระบวนการปลูกและผลิตหญ้าดอกขาวในระบบเกษตรปลอดภัย กรณีศึกษาพืชสมุนไพร หญ้าดอกขาว ในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 12(2), 55–67. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14016