การศึกษาแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภคของตลาดสินค้าเคพ็อป กรณีศึกษาอัลบั้มเพลงผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์

Authors

  • Kanyanut Hutthasothana Faculty of Business administration for society, Srinakharinwirot University
  • Intaka Piriyakul Faculty of Business administration for society, Srinakharinwirot University

Keywords:

แบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภค อัลบั้มเพลงเคพ็อป ทวิตเตอร์ ต้นไม้ตัดสินใจ ห่วงโซ่มาร์คอฟ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและจัดทำแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภคที่ซื้ออัลบั้มเพลง เคพ็อปผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากจากสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน เพื่อนำมาจัดทำแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภคแบบเบื้องต้น การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันแบบจำลองผ่านแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) และ ห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) ผลการวิจัยพบว่าเส้นทางหลักในแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภคอันมี 4 ขั้น คือ ขั้นของการรับรู้ข้อมูล ขั้นของการพิจารณา ขั้นการตัดสินใจซื้อ และขั้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการซื้อ แต่ยังคงมีการเลือกใช้เส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ทั้งยังมีการเคลื่อนที่ที่วกวน 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

27-02-2022

How to Cite

Hutthasothana, K., & Piriyakul, I. (2022). การศึกษาแบบจำลองประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภคของตลาดสินค้าเคพ็อป กรณีศึกษาอัลบั้มเพลงผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 12(2), 38–54. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13917