การจัดการนวัตกรรมของธุรกิจการผลิตเพื่อยกระดับ ความสามารถทางการแข่งขัน

Authors

  • Watcharapoj Sapsanguanboon King Mongkut's University of Technology Thonburi
  • Preeyakamon Auanguai King Mongkut's University of Technology Thonburi Business Oriented Technology Management Officer

Keywords:

นวัตกรรม ความสามารถทางการแข่งขัน การผลิต

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเภทนวัตกรรมที่นำมาใช้ในธุรกิจการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจการผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ รูปแบบกรณีศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของธุรกิจการผลิตแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเริ่มจากการศึกษารูปแบบและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจขององค์กรกรณีศึกษาในภาพรวม จากนั้นจึงศึกษารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงประเภทนวัตกรรมที่พัฒนาและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า องค์กรกรณีศึกษามุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมองค์กรควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างรอบด้าน โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรกรณีศึกษาให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร การจัดการความรู้ ทรัพยากรทางการเงิน กระบวนการสร้างนวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ตามลำดับ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่องค์กรกรณีศึกษาและเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Watcharapoj Sapsanguanboon, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Graduate School of Management and Innovation

Preeyakamon Auanguai, King Mongkut's University of Technology Thonburi Business Oriented Technology Management Officer

Center of Strategy and Enterprise Competitiveness

Downloads

Published

2021-06-02