อิทธิพลของความสุขในการทำงานต่อความทุ่มเทมีใจในงาน ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่น THAI Quality and Value (TQV)

Authors

  • Thanakorn Laping National Institute of Development Administration
  • Choekchai Suveatwatanakul National Institute of Development Administration

Keywords:

ความสุขในการทำงาน ความทุ่มเทมีใจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่น TQV

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทำงานที่มีต่อความทุ่มเทมีใจในงานของพนักงาน งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลคือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 260 คน เครื่องมือในการวิจัยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย สถิติความถี่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความทุ่มเทมีใจของพนักงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกกับความทุ่มเทมีใจ อีกทั้งมีอำนาจร่วมกันทำนายความทุ่มเทมีใจของพนักงานได้ร้อยละ 34.3 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์การในการพัฒนาคุณภาพของพนักงานเพื่อให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ โดยเสนอแนะได้ว่าองค์การควรส่งเสริมความสุขในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของ Happy Family ครอบครัวดี และ Happy heart น้ำใจดี ซึ่งมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทมีใจของพนักงาน ผ่านกระบวนการสร้างสวัสดิการด้านครอบครัวของพนักงาน และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Thanakorn Laping, National Institute of Development Administration

Graduate School of Tourism Management

Choekchai Suveatwatanakul, National Institute of Development Administration

Graduate School of Tourism Management

Downloads

Published

2021-06-02