อิทธิพลของปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรรมแผนที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Authors

  • Pimpika Poolsawat Phuket Rajabhat University
  • Wisanupong Potipiroon Prince of Songkla University

Keywords:

พฤติกรรมตามแผน ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนประกอบด้วย ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจในการควบคุมพฤติกรรม และคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจ ในการควบคุมพฤติกรรม และคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำนายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด คือ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ รองลงมา คือ บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจ ในการควบคุมพฤติกรรม ตามลำดับ ในท้ายบทความนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายผลของงานวิจัยนี้ที่มีต่อวรรณกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pimpika Poolsawat, Phuket Rajabhat University

Lecturer, Faculty of Management Sciences

Wisanupong Potipiroon, Prince of Songkla University

Assistant Professor Dr., Faculty of Management Sciences

Downloads

Published

2019-10-07