การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทย THAI CONSUMER’S PERCEIVED VALUE AND INTENTION TO BUY RUBBER PRODUCTS

Authors

  • Teerasak Jindabot Assistant Prof. Dr., Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
  • Sunantha Hamthanont Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
  • Pilaiwan Prapruit Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University

Keywords:

การรับรู้คุณค่า ความตั้งใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ยาง

Abstract

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ยางที่จะส่งผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางสำหรับตลาดผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณแบบพรรณนาด้วยวิธีการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และสงขลา รวมทั้งสิ้น 455 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สถานะภาพโสด มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน การซื้อผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพและราคา โดยหาซื้อจากร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ยางที่ดีต้องมีความคงทน ไม่มีกลิ่นยาง และน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ยางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้คุณค่าด้านราคาสูงที่สุด ในขณะที่การรับรู้คุณค่าด้านสังคมน้อยที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบอิทธิพลพบว่า การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ยางมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภค โดยอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 44.80 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มคุณค่าด้านคุณภาพให้เหนือราคารวมทั้งอาจดำเนินการกระตุ้นให้มีการรับรู้คุณค่าด้านสังคมเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

11-12-2018

How to Cite

Jindabot, T., Hamthanont, S., & Prapruit, P. (2018). การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทย THAI CONSUMER’S PERCEIVED VALUE AND INTENTION TO BUY RUBBER PRODUCTS. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 9(2), 106–116. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/10679