แจ้งเลข ISSN ใหม่ของวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

10-10-2023
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำนินการจดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) ใหม่ คือ 2985-2234 โดยวารสารจะใช้เลข ISSN (Online) นี้ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทางวารสารได้ยกเลิกการใช้เลข ISSN เดิม คือ ISSN (Print) 2228-9658 และ ISSN (Online) 2697-5009 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ISSN (Print) 2228-9658 ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 - ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, ISSN (Print) 2228-9658 และ ISSN (Online) 2697-5009 ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 - ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565, ISSN (Online) 2697-5009 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566   หมายเหตุ วารสารได้ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารในลักษณะรูปเล่มและจัดทำวารสารในรูปแบบออน์ไลน์เพียงอย่างเดียวตั้งแต่ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป