ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

09-08-2022
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ระยะเวลารับพิจาณาบทความ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ระยะเวลารับพิจาณาบทความ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/about/submissions