ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

2022-08-09
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัยในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ระยะเวลารับพิจาณาบทความ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ระยะเวลารับพิจาณาบทความ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/user/register