การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้สื่อประสม

Main Article Content

สหรัฐ ยกย่อง
เอกรัตน์ ทานาค

Abstract

Development of Students’ Learning Achievement and Attitude towards Learning Science Using Inquiry–Based Learning and Multimedia
 
Saharad Yokyong and Akarat Tanak
 
รับบทความ: 7 พฤศจิกายน 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 4 ตุลาคม 2560
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้สื่อประสมที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงกับการมองเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน (48 คน) ของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แบบบันทึกการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ อนุทินบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่องแสงและการมองเห็น คือ ใช้สื่อภาพนิ่ง หรืออุปกรณ์เพื่อแสดงปรากฏการณ์ของแสงที่น่าประหลาดใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคำถาม จากนั้นใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองจริงร่วมกับสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อแผนภาพในการอธิบายสรุปและสื่อสารสิ่งที่สังเกตได้จากการทำกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และใช้เกมเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกเนื้อหา เนื้อหาที่มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ การเกิดภาพจากกระจกผิวโค้ง ร้อยละ 67 นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีเจตคติหลังเรียน (ร้อยละ 71 อยู่ในระดับมาก) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 38 อยู่ในระดับน้อย)
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  สื่อประสม
 
Abstract
The purposes of the classroom action research were to 1) study the good practice of scientific learning using inquiry–based learning and multimedia designed to enhance learning achievement and attitude towards scientific learning; and 2) study the effects of inquiry–based learning and multimedia on grade 8 students’ learning achievement and their attitudes towards scientific learning in topic of “Light and Vision”. The participants were a classroom of 48 students in a large–sized secondary school under the Secondary Educational Service Area Nonthaburi. The research instruments included teachers’ reflective notes, the reflective notes of a university supervisor, students’ journals, an achievement test and an attitude towards scientific learning test. The findings were the good practice included using surprised pictures and materials for presenting the phenomenon of light to stimulate student questions, followed by engaging students in laboratory activities using real objects, and using animations as well as invented media to connect the results for scientific explanation and communicate with others. Finally, the teacher challenged the students with games to assess students’ learning. The results revealed that after learning by using inquiry–based learning and multimedia, students’ learning achievements passed through 50 percent criteria on all topics. The highest percentage was on the concept of “Image Formation by Convex Mirrors” (67 percent). The students’ attitudes towards scientific learning after the implementation (71 percent – high level) were higher than those before implementation (38 percent – low level).
Keywords: Learning achievement, Attitude towards scientific learning, Inquiry–based learning, Multimedia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Aloraini, S. (2012). The impact of using multi-media on students’ academic achievement in the College of Education at King Saud University. Journal of King Saud University – Languages and Translation 24: 75–82.

Altherr, S., Wagner, A., Eckert, B., and Jodl, H. J. (2004). Multimedia material for teaching physics (search, evaluation and examples). European Journal of Physics 25: 7–14.

Buapian, C. (2013). The multimedia Creation for Developing Academic Achievement Untitled “Chemical Substance in a Daily Life.” for Student in Pratomsuksa 6. Master of Education Thesis (Science Education). Songkhla: Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Debnath, D., Barthakur, N. K., Baruah, R. S., and Goswami, P. K. (2012). Problems of teaching optics in middle school: A survey in Batadraba education block of Nagaon district, Assam, India. International Journal of Scientific and Research Publications 2(8): 1–4.

Driver, R., Newton, P., and Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education 84(3): 287–313.

Ercan, O. (2014). The effects of multimedia learning material on students’ academic achievement and attitudes towards science courses. Journal of Baltic Science Education 13(5): 608–621.

Galili, I. and Hazan, A. (2000). Learners’ knowledge in optics: interpretation, structure and analysis. International Journal of Science Education 22(1): 57–88.

Grusche, S. (2017). Developing students’ ideas about lens imaging: teaching experiments with an image–based approach. Physics Education 52: 1–9.

Jian-hua, S., and Hong, L. (2012). Explore the effective use of multimedia technology in college physics teaching. Energy Procedia 17: 1897–1900.

Kemmis, S., and McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner. 3rd ed. Geelong, Victoria: Deakin University.

Keys, C. W., and Bryan, L. A. (2001). Co–constructing inquiry–based science with teachers: essential research for lasting reform. Journal of Research in Science Teaching 38(6): 631–645.

Khammani, T. (2009). Science of Teaching: Cognitive Processes in order to Learn Effectively. 7th ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Larsing, S. (2015). The study of learning achievement and attitude toward science by using inquiry method with multimedia on the nervous system and sense organs for 11th grade students. Veridian E-Journal 8(1): 1243–1255. (in Thai)

Malithong, K. (2000). Educational Technology and Innovation. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Najan, T., and Chindanurak, T. (2013). Effects of the 5E Inquiry Instructional Management Approach Using Science Teaching Strategies on Learning Achievement in the Topic of Mechanical Wave and Attitude toward Physics of Mathayomsuksa V Students at Pakkret School in Nonthaburi Province. The 3rd STOU Graduate Research Conference. Nonthaburi, Thailand. (in Thai)

National Research Council [NRC]. (1996). National Science Education Standards. Washington: National Academy.

Sampson, V., Grooms, J., and Walker, J. P. (2010). Argument–driven inquiry as a way to help students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: an exploratory study. Science Education 95(2): 217–257.

Suyanti, R. D., and Sormin, E. (2016). Inquiry learning based multimedia towards the student’s achievement and creativity on topic chemical bonding. US-China Education Review 6(12): 701–707.

Tao, P. (2000). Computer Supported Collaborative Physics Learning: Developing Understanding of Image Formation by Lenses. The 2000 Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, USA.

Tural, G. (2015). Cross-grade comparison of students’ conceptual understanding with lenses in geometric optics. Science Education International 26(3): 325–346.

Wuttivichaporn, K. (2012). The effects of multi-media by using inquiry process on learning achievement on biology subject for Matthayomsuksa 5 students, Tawarawa-dee School, Nakhonpathom Province. Veridian E-Journal 5(1): 657–671. (in Thai)

Yindeerom, S., Sriharun, B., and Gerdtham, C. (2014). The development of learning achievement using multi-media in science learning area for Prathomsuksa 3 students. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 8(2): 50–61. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)