การพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตบนพื้นฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือและราสพ์เบอร์รี่ไพ

Main Article Content

พิทักษ์ จิตรสำราญ
สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

Abstract

The Development of a Laying Hen Smart Farm Based on Fuzzy Logic and Raspberry Pi
 
Pitak Jitsamran, Sooksawaddee Nattawuttisit and Thepparit Banditwattanawong
 
รับบทความ: 17 มกราคม 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 18 พฤศจิกายน 2560
 
บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดย เฉพาะผู้เลี้ยงอิสระจากทั้งฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหาสภาวะการขาดทุนที่เกิดจากผลิตภาพตกต่ำเพราะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มตามแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ ฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตทำงานบนฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือโดยใช้ราสพ์เบอร์รี่ไพประมวลผลข้อมูลนำเข้าที่เก็บได้จากตัวรับรู้ที่ติดตั้งอยู่ภายในฟาร์ม ได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้น เพื่อสร้างสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์ม ได้แก่ พัดลมดูดอากาศ แผงรังผึ้ง เครื่องทำน้ำอุ่น และปั๊มน้ำ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ การทดสอบระบบดำเนินการกับฟาร์มจริงขนาดเล็กในสภาพอากาศจริงที่มีความร้อนและความชื้นจากฝน ผลการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในฟาร์มให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมได้อย่างอัตโนมัติและถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายนอกฟาร์ม
คำสำคัญ: ผลิตภาพไข่ไก่  ฟาร์มอัจฉริยะ  ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ราสพ์เบอร์รี่ไพ
 
Abstract
This paper presented the development of a smart farm system of laying hens for farmers, especially independent herdsman from small to medium farms, who suffer loss as a result of declined productivity due to inability to control internal farm environment according to good practice in an accurate and automated manner. Our smart farm was operated based on fuzzy logic and Raspberry Pi to process data collected from temperature and humidity sensors installed inside the farm. In order to generate control signals for intra-farm temperature and humidity, controller devices, ventilators, cooling pad, heater, and water pump were installed in the area next to the farm. The experiment results showed that the system could adjust temperature and humidity inside the farm to appropriate levels automatically and accurately according to climate change outside the farm.
Keywords: Egg productivity, Smart farm, Fuzzy logic, Raspberry Pi

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Agrawal, N., and Singhal, S. (2015). Smart drip irrigation system using raspberry pi and arduino. International Conference on Computing, Communication and Automation. Noida, India.

Amer, G., and Malik, M. A. (2015). Design and operation of Wi-Fi agribot integrated system. International Conference on Industrial Instrumentation and Control. Pune, India.

Berckmans, D. (2004). Automatic online monitoring of animals by precision livestock farming. International Society for Animal Hygiène, Saint-Malo, Belgium.

Devarakpitak, M. (1993). Management of Poultry Farms. 4th ed. Chiang Mai: Department of Animal Technology. Faculty of Agriculture Maejo University. (in Thai)

Jampour, M., Jampour, M., Ashourzadeh, M., and Yaghoobi, M. (2011). A fuzzy expert system to diagnose in domestic animal. Eighth International Conference on Information Technology. Las Vegas, NV, USA.

Laudharmon, P. (1997). Poultry Farming. Bangkok: Department of Livestock Technology and Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. (in Thai)

Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2015). SmartFarmer&SmartOfficer. Retrieved form http://www.thaismartfarmer.net/index.php/userservice/pservice/ShowASmartKnow, January 3, 2017.

Mirzaei, G. M., Jamali, M., Ross, J. P., Gorsevski, V., and Bingman, V. P. (2015). Data fusion of acoustics, infrared and marine radar for avian study. IEEE Sensors Journal 15(11): 6625-6632.

Sandeep, L., and Gopal, S. (2015). Kumar, globally accessible machine automation using raspberry pi based on internet of things. International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics. Kochi, India.

Vassiljeva, K., Tepljakov, A., and Petlenkov, E. (2015). NN-ANARX model based control of liquid level using visual feedback. IEEE International Conference on Industrial Informatics. Cambrige, UK.

Venkateswaran, D., Alex, C., Jose K., and Sahasranamam, S. (2014). Mobile phone controlled farm management aider. Humanitarian Technology Conference, IEEE Region 10. Chennai, India.

Zadeh, A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control 8(3): 338–353.