การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฏจักรเซลล์และไมโทซิสโดยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ (hands-on) แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ชนันธร อุดมศิลป์
สุภาพร พรไตร

Abstract

Developing Academic Achievement in Learning Cell Cycle and Mitosis Using A Hands–on Activity of Science Inquiry
 
Chanantorn Udomsin and Supaporn Porntrai
 
รับบทความ: 21 มีนาคม 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 25 ตุลาคม 2560
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฏจักรเซลล์และไมโทซิส โดยใช้กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ (hands-on) แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 1) การพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 9 ข้อ 2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ เวลาในการจัดกิจกรรม 150 นาที และ 3) การนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 79 คน จาก 2 ห้องเรียน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และใบงาน วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า สำหรับห้องเรียนที่ 1 ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 25.44) และระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 80.99) ตามลำดับ ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.35 (<g> = 0.74) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 81.18/ 80.99 และ 0.7435 ตามลำดับ สำหรับห้องเรียนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 27.64) และระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 80.22) ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.35 (<g> = 0.72) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง ค่า E1/E2 และค่า E.I. ของกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 80.98/80.22 และ 0.7235 ตามลำดับ
คำสำคัญ: วัฏจักรเซลล์  ไมโทซีส  การสืบเสาะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ  ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
 
Abstract
This research aimed to develop academic achievement in topic of cell cycle and mitosis using a hands–on activity of science inquiry. Research methodology composed of 1) developing achievements test which was 9 items of 4 multiple choices test, 2) developing a 150–minutes hands–on activity of science inquiry, and 3) implementing the activity to the samples which were 79 of 10th grade students from 2 classrooms, drawn by cluster random sampling. Data were collected from pre– and post–academic achievements test and work sheets. Pre–and post–academic achievements, learning progression (<g>), efficiency, and effectiveness of learning activity were analyzed. The results showed that for the first classroom, pre– and post–academic achievements were in a low level (25.44%) and excellent level (80.99%), respectively, which indicated a statistically significant increasing (p < .05). The students’ learning progression was 74.35% (<g> = 0.74), categorized as a high gain level. The efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.) of the activity were 81.18/80.99 and 0.7435, respectively. For the second classroom, pre– and post–academic achievements were in a low level (27.64%) and excellent level (80.22%), respectively, which indicated a statistically significant increasing (p < .05). The students’ learning progression was 72.35% (<g> = 0.72), categorized as a high gain level. The E1/E2 and E.I. of the activity were 80.98/80.22 and 0.7235, respectively.
Keywords: Cell cycle, Mitosis, Science inquiry, Hands-on activity, Academic achievement

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Boomer, S .M., and Latham, K.L. (2011). Manipulatives–based laboratory for majors biology a hands-on approach to understanding respiration and photosynthesis. Journal of Microbiology and Biology Education 12(2): 127–134.

Chinnici, J. P., Yue, J. W., and Torres, K. M. (2004). Students as “human chromosomes” in role-playing mitosis & meiosis. The American Biology Teacher 66(1): 35–39.

Clark, D. C., and Mathis, P.M. (2000). Modeling mitosis and meiosis: A problem-solving activity. The American Biology Teacher 62(3): 204–206.

Dikmenli, M. (2010). Misconceptions of cell division held by student teachers in biology: A drawing analysis. Scientific Research and Essay 5(2): 235–247.

Dunlap, D. and Patrick, P. (2012). The beads of translation: Using beads to translate mRNA into a polypeptide bracelet. The American Biology Teacher 74(4): 262–265.

Farrar, L., and Barnhart, K. (2011). Chromosome noodles: Jump into the gene pool using pool noodles to model chromosome in the biology classroom. The Science Teacher 78(5): 34–39.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six–thousand–student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics 66(1): 64–74.

Kindfield, A. C. (1991). Confusing chromosome number and structure: A common student error. Journal of Biological Education 25(3): 193–200.

Kreiser, B., and Hairston, R. (2007). Dance of the chromosomes: A kinetic learning approach to mitosis and meiosis. Bioscene 33(1): 6–10.

Lewis, J., and Kattmann, U. (2004). Traits, genes, particles and information: Re–visiting students’ understandings of genetics. International Journal of Science Education 26: 195–206.

Luo, P. (2012). Creating a double-spring model to teaching chromosome movement during mitosis and meiosis. The American Biology Teacher 74(4): 266–269.

McDonald, G. (2012). Teaching critical and analytical thinking in high school biology. The American Biology Teacher 74(3): 178–181.

Ministry of Education. (2012). Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Agriculture Cooperatives of Thailand Printing. (in Thai)

National Research Council [NRC]. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: National Academy.

Phochaiyarach, S. and Porntrai, S. (2015). Enhancing analytical thinking abilities using science inquiry approach. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 6(1): 46–56. (in Thai)

Pitiporntapin, S. and Sritha, S. (2012). The Outcomes of biology learning management in the topic of cell division with creating clay animation-stop motion by 10th Grade Students. Kasetsart Journal (Social Science) 33: 397–409. (in Thai)

Porntrai, S. (2014). A simple and inexpensive model for use in learning cell division and cytogenetic. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 5(1): 109–116. (in Thai)

Porntrai, S. (2015). Learning cell cycle and mitosis by science inquiry: An active way to increase academic achievement and knowledge retention. Journal of Research on Science, Technology and Environment for Learning 6(2): 175–187. (in Thai)

Prasarnned, P. and Sumranwanich, S. (2013). Grade 10 student’ mental representation about cell division through slowmation. Journal of Education Graduate Studies Research 8(2): 91–98. (in Thai)

Prasertsan, S. (2012). Research-Based Project: New Learning Process for Thai Education. Bangkok: Thailand Research Fund. (in Thai)

Promwong, C. (2013). Developmental testing of media or teaching package’s efficiency. Silpakorn Educational Research Journal 5(1): 7–20. (in Thai)

Scherer, Y. D. (2014). The cell cycle: An activity using paper plates to represent time spent in phases of the cell cycle. The American Biology teacher 76(7): 478–479.

Smith, M. U. (1991). Teaching Cell Division: Student Difficulties and Teaching Recommendations. Journal of College Science Teaching 21(1): 28-33.

Wekesa, D.W., Wekesa, E. W. and Amadalo, M.M. (2013). A computer mediated simulation module for teaching cell division in secondary school biology. International Journal of Educational Research and Development 2(5): 114–130.

Most read articles by the same author(s)