การศึกษาผลของพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบต่อการหดตัวของคอนกรีต

Main Article Content

ชำนาญ น้อยพิทักษ์
สรัณกร เหมะวิบูลย์
สนธยา ทองอรุณศรี

Abstract

A Study on the Effect of Surface Area of Coarse Aggregates on the Shrinkage of Concrete
 
Chumnahn Noipitak, Saranagon Hemavibool and Sontaya Tongaroonsri
 
รับบทความ: 21 มิถุนายน 2565; แก้ไขบทความ: 15 มกราคม 2566; ยอมรับตีพิมพ์: 27 กุมภาพันธ์ 2566; ตีพิมพ์ออนไลน์  4 มิถุนายน 2566
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบต่อพฤติกรรมการหดตัวแบบออโตจีนัส และแบบโดยรวมของคอนกรีต โดยใช้หินปูนเป็นมวลรวมหยาบในการศึกษา ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย พื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบ และร้อยละช่องว่างระหว่างมวลรวม โดยใช้มวลรวมหยาบที่มีขนาดคละแตกต่างกันเป็นส่วนผสมทำให้ได้พื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบมีค่าอยู่ระหว่าง 589–1690 ตร.ซม./กก. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสาน และใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 จากผลทดสอบพบว่า พื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มวลรวมหยาบที่มีขนาดเล็กลง และค่าร้อยละช่องว่างระหว่างมวลรวมมีค่าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบมีผลกระทบต่อการหดตัวของคอนกรีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยการหดตัวแบบออโตจีนัสและการหดตัวแบบโดยรวมของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบที่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบมีผลกระทบต่อการหดตัวแบบโดยรวมมากกว่าการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีต
คำสำคัญ:  การหดตัวแบบออโตจีนัส  การหดตัวแบบโดยรวม  ขนาดโตสุดของมวลรวม  ช่องว่างระหว่างมวลรวม
 
Abstract
This research aimed to study the effect of surface area of coarse aggregates on the autogenous and total shrinkage of concrete. Limestone was used as coarse aggregate in the study. The factors studied consisted of the surface area of the coarse aggregate and the percentage of voids of coarse aggregate. Different particle size distributions of coarse aggre-gate were used for a mixture, which was cause of the surface area of coarse aggregate ranged from 589–1690 sq.cm./kg. The Ordinary Portland cement type 1 was used in this study as binder phase and using the water–to–cement ratio was 0.55. The test results showed that the surface area of coarse aggregates has increased when using smaller coarse aggregates. In addition, the percentage of voids of coarse aggregate was raised with the trend of increased surface area of coarse aggregates. Moreover, the surface area of the coarse aggregate was significantly affects the shrinkage of the concrete. An increase in coarse aggregate surface area was found to increase both autogenous and total shrinkage of concrete. So that, the surface area of the coarse aggregate has a greater impact on total shrinkage of concrete than the autogenous contraction of concrete.
Keywords:  Autogenous shrinkage, Total shrinkage, Size of coarse aggregates, Voids of coarse aggregate

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

ACI 209.2R–08. (2008). Guide for modeling and calculating shrinkage and creep in hardened concrete. American Concrete Institute: 1–44.

Fujiwara, T. (1988). Relation between mix proportion and drying shrinkage of hardened cement paste, mortar and concrete. Doboku Gakkai Ronbunshu 390: 209–217.

Fujiwara, T. (2007). Effect of aggregate on drying shrinkage in concrete. Journal of Ad-vanced Concrete Technology 6(1): 31–44.

Grassl, P., Wong, H. S., and Buenfeld, N. R. (2008). Influence of aggregate size and volume fraction on shrinkage induced micro–cracking of concrete and mortar. Cement and Concrete Research 40(1): 85–93.

Imamoto, K. and Arai, M. (2007). Simplified evaluation of shrinking aggregate based on BET surface area using water vapor. Journal of Advanced Concrete Technology 6(1): 69–75.

Imamoto, K., and Arai, M. (2007). Specific surface area of aggregate and its relation to concrete drying shrinkage. Material and Structures 41: 323–333.

JSCE 2002 model. (2002). Standard specifications for concrete structures. Structural Performance Verification: 34–38.

Rao, G. A. (2001). Long–term drying shrink-age of mortar influence of silica fume and size of fine aggregate. Cement and Con-crete Research 31: 171–175.

Tatong, S., and Tangtermsirikul, S. (2001). Modeling of aggregate stiffness and its effect on shrinkage of concrete. Science Asia 27(3): 185–192.

Tongaroonsri, S. (2009). Prediction of Auto-genous Shrinkage, Drying Shrinkage and Shrinkage Cracking in Concrete. Doctor of Philosophy in Engineering. Pathum Thani: Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University.