ผลของการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีต่อ TPACK ของนิสิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ด้านวิธีสอนและความรู้ด้านเนื้อหา

Main Article Content

วีริศ กิตติวรากูล
ขวัญ เพียซ้าย
สุกัญญา หะยีสาและ
เอนก จันทรจรูญ
ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

Abstract

Result of Teaching Technological Knowledge for TPACK of Pre–Service Mathematics Teachers with Pedagogical Knowledge and Content Knowledge
 
Veeris Kittivarakul, Khawn Piasai, Sukanya Hajisalah, Anek Janjaroon and Teerasak Chaladgarn
 
รับบทความ: 6 พฤษภาคม 2565; แก้ไขบทความ: 5 มกราคม 2566; ยอมรับตีพิมพ์: 18 มีนาคม 2566; ตีพิมพ์ออนไลน์: 9 มิถุนายน 2566
 
บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหา (TPACK) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับเนื้อหา (TCK) 2) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน (TPACK–1) และ 3) ด้านออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (TPACK–2) กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 31 คน ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงซึ่งเป็นนิสิตครูที่มีความรู้ด้านวิธีสอน (PK) และความรู้ด้านเนื้อหา (CK) การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน TPACK ของนิสิตครูคณิตศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้และชิ้นงานที่นิสิตครูกลุ่มเป้าหมายออกแบบขึ้น ตามเกณฑ์การประเมิน TPACK ของนิสิตครูคณิตศาสตร์ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์การผ่านในแต่ละด้านโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของนิสิตครูกลุ่มเป้าหมายที่ร้อยละ 75 จากคะแนนเต็มในแต่ละด้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับเนื้อหา (TCK) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.83 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน (TPACK–1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 64.88 ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) ด้านการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (TPACK–2) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.00 ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
คำสำคัญ:  ความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหา  ทีแพค  นิสิตครูคณิตศาสตร์
 
Abstract
This research project aimed to study pre–service mathematics teachers’ Technological pedagogical content knowledge (TPACK) in 3 of the following categories: 1) The integration between technological knowledge and content knowledge category (TCK) 2) The designing learning activities in mathematics by using the technology category (TPACK–1) and 3) The designing measurement and evaluation in mathematics learning by using the technology category (TPACK–2). The study participants consisted of 31 fourth–year students who were enrolled in the Mathematics Education program at a university in Bangkok, Thailand. The study group was identified and selected by using purposive sampling from whom have Pedagogical Knowledge (PK), and Content Knowledge (CK). The research methods consisted of 5 processes: 1) Created the framework to evaluate pre-service mathematics teachers’ TPACK, 2) Selected the study group in this research, 3) Taught the study group for Technological Knowledge, 4) Collected the data, and 5) Analyzed the data by evaluating the pre-service mathematics teachers’ lesson plans and instruments using a mean score of 75% as the passing criteria score for each category in the pre–service mathematics teachers’ TPACK rubric. The research findings revealed that: 1) the mean score of the integration between technological knowledge and content knowledge category (TCK) was 82.83% which passed the criteria 2) the mean score of the designing learning activities in mathematics by using the technology category (TPACK–1) was 64.88% which did not pass the criteria and 3) the mean score of the designing measurement and evaluation in mathematics learning by using the technology category (TPACK–2) was 51.00% which did not pass the criteria.
Keywords:  Technological pedagogical content knowledge, TPACK, Pre–service mathematics teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Adulyasas, L., and Yathikul, S. (2016). The Mea-surement of TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) and Factors Influencing Mathematics Teachers’ Level of TPACK in the Three Southernmost Provinces. Retrieved from https://wb.yru.ac.th/bitstream/yru/4185/1/18ลิลลา.pdf, November 8, 2022. (in Thai)

Adulyasas, L., and Yathikul, S. (2017). Developing Mathematics Pre–service Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) of Yala Rajabhat University, Thailand. Proceedings of the 2017 National Conference on Research Creativity to Drive the Country towards Stability Prosperity and Sustainability for Thailand 4.0 (pp.1549–1561). Pattani: Fatoni University. (in Thai)

Aksan, E., and Eryilmaz, S. (2011). Why don’t mathematics teachers use instructional technology and materials in their courses? Procedia–Social and Behavioral Sciences 15(1): 2471–2475.

Angeli, C., and Nicos, V. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and as-sessment of ICT–TTPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education 52(1): 154–168.

Dikovic, L. (2009). Implementing dynamic mathematics resources with GeoGebra at the college level. International Journal of Emerging Technologies in Learning 4(3): 51–54.

Harrington, J. (2022). GeoGebra in improving students’ learning ability of geometry construction. Journal of Educational Research and Policies 4(6): 28–34.

Harris, J., Grandgenett, N., and Hofer, M. (2010). Testing a TPACK–based technology in-tegration assessment rubric. Proceed-ings of 2010 Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp.3833–3840). San Diego, California: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Kafyulilo, A., and Fisser, P. (2019). Develop-ing TPACK in science and mathematics teacher education in Tanzania: A proof of concept study. In Pieters, J., Voogt, J., and Roblin, N. P. (Eds.), Collaborative Curriculum Design for Sustainable Innovation and Teacher Learning (pp. 139–155). Amsterdam, The Netherlands: Springer.

Kaitbanditkul, N., and Wongwanich S. (2014). Effects of teacher education program on instruction design knowledge with student teachers’ self–efficacy and TPACK as mediators: A multiple mediation model. An Online Journal of Education 9(1): 629-643. (in Thai)

Koehler, M. J., and Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 9(1): 60– 70.

Koehler, M. J., Mishra, P., and Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Journal of Education 193(3): 13–19.

Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Kurusapa Printing Lad-phrao.

Ministry of Education. (2017). Indicators and Core Content Group Learning Mathematics (Revised edition B.E. 2560) according to The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Printing Agriculture Cooperatives of Thailand. (in Thai)

National Council of Teachers of Mathematics. (2014). Principle to Actions: Ensuring Mathematical Success for All. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper, S. R., Johnston, C., Browning, C., Ozgun–Koca, S. A., and Kersaint. G. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development Model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 9(1): 4–24.

Promwong, C. (2013). Media performance of testing or teaching series. Silpakorn Education and Research Journal 5(1): 7–20.

Prongsamrong, P., Wannagatesiri, T, and Fakchareonphol, W. (2018). Criteria for examining constructionist–oriented TPACK confideence and analyzing lesson plans of pre–service science teachers. Kasetsart Journal of Social Sciences 39(3): 860–867.

Septian, A., and Prabawanto, D. S. (2020). Mathematical representation ability through GeoGebra–assisted project–based learning models. Proceedings of the 2nd International Seminar on Applied Mathematics and Mathematics Education (2nd ISAMME) 2020. (pp.1–10). Cimahi, Indonesia: IOP Publishing.

So, H. J., and Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and con-tent knowledge. Australasian Journal of Education Technology 25(1): 101–116.

Suharwoto, G. (2006). Developing and implementing a technology pedagogical con-tent knowledge (TPCK) for teaching mathematics with technology. Proceedings of the 2006 Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp.3824–3828). Orlando, Florida: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).