การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหนองหานกุมภวาปีที่มีผลต่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยการสำรวจระยะไกล

Main Article Content

ประวิทย์ สุวรรณรงค์
อัสฉรา นามไธสง
ทรงพล ประโยชน์มี

Abstract

Monitoring the Change of Vegetation in Nong Han Kumphawapi Impacting to Tourist–boat Sailing using Remote Sensing
 
Prawit Suwannarong, Aschara Namthaisong and Songphon Prayochmee
 
รับบทความ: 25 มีนาคม 2565; แก้ไขบทความ: 12 ตุลาคม 2565; ยอมรับตีพิมพ์: 2 พฤศจิกายน 2565; ตีพิมพ์ออนไลน์: 22 พฤษภาคม 2566 
 
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหนองหานกุมภวาปีสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเดินเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี โดยการใช้การสำรวจระยะไกลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกคลุมผิวน้ำด้วยการตีความด้วยสายตาและติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่การปกคลุมพื้นผิวเชิงเลขด้วยดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) ผลการ ศึกษาพบว่าในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2563 หนองหานกุมภวาปีมีขนาดพื้นที่การปกคลุมของพืชพรรณต่ำหรือเป็นบริเวณผิวน้ำ สูงสุดเท่ากับ 12,276 ไร่ ต่ำสุดเท่ากับ 1,661 ไร่ เฉลี่ย 7,198 ไร่ มีแนวโน้มลดลง มีขนาดพื้นที่การปกคลุมของพืชพรรณปานกลางจำพวกบัวสาย สูงสุดเท่ากับ 17,218 ไร่ ต่ำสุดเท่ากับ 5,047 ไร่ มีค่าเฉลี่ย 9,989 ไร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  มีขนาดพื้นที่การปกคลุมของพืชพรรณหนาแน่นสูงจำพวกสนุ่น สูงสุดเท่ากับ 8,251 ไร่ ต่ำสุดเท่ากับ 1,378 ไร่ มีค่าเฉลี่ย 4,952 ไร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าขนาดพื้นที่พืชพรรณหนาแน่นสูงจำพวกสนุ่นมีการกระจายตัวสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งอยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือท่องเที่ยวน้อย แต่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของบัวสายได้ในอนาคต
คำสำคัญ:  การสำรวจระยะไกล  ดัชนีพื้นที่ใบ  หนองหานกุมภวาปี  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
Abstract
This research aimed to monitor the change of the ecosystem in Nong Han Kumphawapi to use as background information for Tourist–boat Sailing management at Talay Bua Daeng in Udon Thani province by using remote sensing to monitor the change in water surface area, using visual interpretation and monitoring the change of occupied area of the vegetation with Leaf Area Index (LAI). The results of this study revealed that during December 2015 until January 2020, Nong Han Kumphawapi had a low vegetation covered water surface area or it can be calculated as the highest water surface area was 12,276 rai and 1,661 rai for the lowest, the average was 7,298 rai, which tended to decrease. A medium vegetation covered water surface area such as lotus, by the highest, lowest and average of water surface area at 17,218 rai, 5,047 rai and 9,989 rai, resepectively, which tended to increase.  A high–density vegetation water covered surface area, such as willow, by the highest, lowest and average at 8,251 rai, 1,387 rai and 4,952 rai, respectively, which tended to increase. Furthermore, there was a high–density vegetation surface area as willows were highly dispersed from June to December, which was not occurring in the tourist season.  Therefore, it was less of an obstacle impacting on tourist sailing, but may impact on the growth of lotus in the future.
Keywords:  Remote sensing, Leaf area index, Nong Han Kumphawapi, Climate change

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Addabbo, P., Focareta, M., Marcuccio, S., Votto, C., and Ullo, S. L. (2016). Contribution of sentinel–2 data for applications in vegetation monitoring. ACTA IMEKO 5(2): 44. 10.21014/acta_imeko.v5i2.352

Aeknarajindawat, N. (2018). The development of creative tourism in Red Lotus Lake, Kumphawapi district, Udon Thani province. Journal of MCU Peace Studies 6(3): 1237–1253. (in Thai)

Brinkhoff, J., Backhouse, G., Saunders, M. E., Bower, D. S., and Hunter, J. T. (2022). Remote sensing to characterize inunda-tion and vegetation dynamics of upland lagoons. Ecosphere 13(1): e3906. https://doi.org/10.1002/ecs2.3906

Chaloemsaen, T. (2015). Tourism potential of the Red Lotus Lake, Baan Diam village, Chiang Wae, Kumphawapi, Udon Thani. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies 4(2): 72–78. (in Thai)

Hamilton, J. M., and Tol, R. S. J. (2007). The impact of climate change on tourism in Germany, the UK and Ireland: A simulation study. Regional Environmental Change 7(3): 161–172. https://doi.org/10.1007/s10113-007-0036-2

Jiang, X., Wang, J., Liu, X., and Dai, J. (2022). Landsat observations of two decades of wetland changes in the estuary of Poyang Lake during 2000-2019. Water 14(1): 8. https://doi.org/10.3390/w14010008

Kaewsang, W. (2018). Sustainable Conservation Guidelines for Management and Utilizationof Nong Han Kumphawapi Wetland. Master of Landscape Architecture Thesis. Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)

Kaewsang, W., and Sukolratanametee, S. (2018). Sustainable conservation guidelines for management and utilization of Nong Han Kumphawapi wetland. Journal of the Veridian E–Journal Silpakorn University 11(2): 3631–3653. (in Thai)

Khedr, A. H. A., and Hegazy, A. K. (1998). Ecology of the rampant weed Nymphaea lotus L. Willdenow in natural and ricefield habitats of the Nile delta, Egypt. Hydrobiologia 386(1): 119–129. https://doi.org/10.1023/A:1003587202272

Leal Filho, W. (2022). Will climate change disrupt the tourism sector? International Journal of Climate Change Strategies and Management 14(2): 212–217. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-08-2021-0088

Mauric, A., Pooma, R., and Pattharahirantricin, N. (Eds.). (2011). A Bibliography of Taxonomic Revisions for Vascular Plants in Thailand. Bangkok: The Forest Herbarium.

Musora, O., Mbaiwa, J. E., and Murray–Hudson, M. (2017). Tourists' perceptions of en-vironmental impacts of tourism development on water resources in the Okavango Delta, Botswana. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 6(3): 1–10. 10.11648/j.ijhtm.20180201.13

Rocha, A. V., and Shaver, G. R. (2009). Advantages of a two band EVI calculated from solar and photosynthetically active radiation fluxes. Agricultural and Forest Meteorology 149(9): 1560–1563.

https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.03.016

Uang–aree, P., Prayochmee, S., and Thangthong, A. (2018). Vegetation monitoring of Kham Chanot swamp forest in dry season using normalized differential vegetation index. Udon Thani Rahabhat University Journal of Sciences and Technology 6(1): 17-27. (in Thai)

Upphachatai, T., and Poonperm, K. (2019). The changes and impacts of ourism on the society and culture case study: Talay Bua Daeang, Udon Thani. Proceedings of the 2nd National Academic Conference on Humanities and Social Sciences: Suan Sunandha Rajabhat Univer-sity (pp. 933–940). Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Villa, P., Pinardi, M., Bolpagni, R., Gillier, J.-M., Zinke, P., Nedelcuţ, F., and Bresciani, M. (2018). Assessing macrophyte seasonal dynamics using dense time series of medium resolution satellite data. Remote Sensing of Environment 216: 230–244. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.06.048

Xi, Y., Peng, S., Ciais, P., and Chen, Y. (2021). Future impacts of climate change on inland Ramsar wetlands. Nature Climate Change 11(1): 45–51. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00942-2

Xu, X., Chen, M., Yang, G., Jiang, B., and Zhang, J. (2020). Wetland ecosystem services research: A critical review. Global Ecology and Conservation 22: e01027. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01027