การพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น

Main Article Content

วนิดา เจริญ
อะรุณี แสงสุวรรณ

Abstract

รับบทความ: 20 ตุลาคม 2565; แก้ไขบทความ: 19 กุมภาพันธ์ 2566; ยอมรับตีพิมพ์: 27 กุมภาพันธ์ 2566; ตีพิมพ์ออนไลน์: 28 พฤษภาคม 2566
 
บทคัดย่อ
การเรียนรู้และเข้าใจแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาเคมี เนื่องจากเนื้อหาวิชาเคมีส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ หากนักเรียนเข้าใจแบบจำลองและสามารถสร้างแบบจำลองได้จะสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาเคมีได้ง่ายขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหวที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ภาพเคลื่อนไหว 3) แบบวัดการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 5) อนุทิน การศึกษาในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่าก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นในทุกองค์ประกอบ และภาพเคลื่อนไหวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมของสารในระดับโมเลกุลมากขึ้น
คำสำคัญ:  แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ภาพเคลื่อนไหว
 
Abstract
Learning and understanding scientific models are the heart of learning science, especially in chemistry, since most of the chemistry content is quite complicated to understand. If students understand modeling and create modeling, it will be easier to understand the chemistry content. The purpose of this research was to develop students’ construction scientific model ability. The target group was 30 grade–11 students. Research instruments were composed of: 1) lesson plans, 2) animations, 3) scientific model ability tests of factors effecting chemical reaction rate, 4) interview and 5) reflection notes. This study was qualitative research to examine students’ ability to create scientific modeling before and after learning. According to the research, it was found that before studying, the students’ ability to create science models was at an improved level. After the learning process, the students were able to create scientific models at an excellent level. The results showed that the quest for knowledge using model–based learning together with animation improved students’ ability to create scientific models in all aspects, and the animations created by the researcher can encourage students to understand the behavior of substances at the molecular level and reaction rates.
Keywords:  Scientific modeling, Factors affecting chemical reaction rate, Animations

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Bamberger, Y. M., and Davis, E. A. (2013). Middle–school science students’ scientific modelling performances across content areas and within a learning progression. International Journal of Science Education 35(2): 213–238.

Barak, M., and Hussein–Farraj, R. (2013). In-tegrating Model–Based Learning and Animations for enhancing students’ under-standing of proteins structure and function. Research in Science Education 43(1): 619–636.

Chiu, J., and Linn, M. C. (2014). Supporting Knowledge integration in chemistry with visualization enhanced inquiry unit. Journal of Science Education and Technol-ogy 23(1): 37–58.

Kaya, E., and Geban, O. (2012). Facilitating conceptual change in rate of reaction concepts using conceptual change oriented instruction. Education and Science 37(163): 216–225.

McNeill, K. L., Lizotte, D. J., Krajcik, J., and Marx, R. W. (2006). Supporting students’ construction of scientific explanations by fading scaffolds in instructional materials. The Journal of the Learning Sciences 15(2): 153–191.

Neilson, D., Campbell, T., and Allred, B. (2010). Model–based inquiry in physics: A buoyant force module. The Science Teacher 77(8): 38-43.

Potisen, P., and Faikhamta, C. (2017). How do I develop grade–11 students’ mental model in rate of reaction. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 8(1): 101–122.

Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Davis, E. A., Ken-yon, L., Ache, A., Fortus, D., Shwartz, Y., Hug, B., and Krajcik, J. (2009). Developing a learning progression for scientific modeling: Making scientific modeling accessible and meaningful for learners. Journal of Research in Science Teaching 46(6): 632–654.

Suits, J. P., and Sanger, M. J. (2013). Dyna-mic visualizations in chemistry courses. In Suits, J. P. and Sanger, M. J. (Eds.), Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses (pp. 1–13). Washington: American Chemical Society.

Supasorn, S. and Amatatongchai, M. (2016). Development of conceptual understanding of acid base by using inquiry experiments in conjunction with particulate animations for grade 8 students. The Turkish Online Journal of Educational Technology 15(Special Issue for INTE 2016): 674–681.

Treagust, D. F., Chittleborough, G., and Mamiala, T. L. (2003). The role of submicroscopic and symbolic representations in chemical explanations. International Journal of Science Education 25(11): 1353–1368.

Wang, J., Guo, D., and Jou, M. (2015). A study on the effects of model–based inquiry pedagogy on students’ inquiry skills in a virtual physics lab. Computers in Human Behavior 49(C): 658–669.

Windschitl, M., Thompson, J., and Braaten, M. (2008). Beyond the scientific method: Model–based Inquiry as a new paradigm of preference for school science investigations. Journal of Science Education 92(5): 941–967.