ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

การเขียนบทความตีพิมพ์ โดยเฉพาะบทความวิจัย บทความวิชาการ นำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการทั้งในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้นิพนธ์ต้องอ่านคำแนะนำ (guideline) ของวารสารฯ ที่ต้องการตีพิมพ์ให้ละเอียด ในวารสารฯ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้มีแบบฟอร์มสำคัญที่ต้องใช้ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าหลัก ได้แก่ Template ร่างนิพนธ์ต้นฉบับ  แบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ และแบบชี้แจงร่างแก้ไขนิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งแบบฟอร์ม 2 แบบแรกใช้สำหรับส่งร่างนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อเสนอขอตีพิมพ์ ส่วนแบบฟอร์มที่ 3 ต้องใช้สำหรับให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงหลังจากแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขอให้ผู้นิพนธ์ใช้แบบฟอร์มเหล่านี้ให้ถูกต้อง ไม่ต้องทำแบบฟอร์มเองเพื่อส่งมายังกองบรรณาธิการ ในระยะเวลาที่ผ่านมา กองบรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์หลายเรื่อง เนื่องจากไม่ส่งแบบฟอร์มตามข้อกำหนดของวารสารฯ อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์ คือ ไม่เข้าขอบข่ายของวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการขอชี้แจงให้เข้าใจ ถ้าเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษาหรือคณิตศาสตรศึกษา เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ก็ไม่เข้าขอบข่ายของวารสารฯ ดังนั้นควรเลือกวารสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อตีพิมพ์แทน
 
ผู้นิพนธ์มีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาในการแก้ไขของผู้นิพนธ์ และระยะเวลาในการตรวจสอบของกองบรรณาธิการ โดยกระบวนการปกติ หากผลประเมินเป็น minor revision อาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือน แต่ถ้าผลประเมินเป็น major revision อาจใช้เวลานานถึง 4 เดือน แต่หากเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้ระยะเวลานานกว่าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กองบรรณาธิการต้องตรวจสอบให้เข้มข้นมากที่สุด คือ เรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หากระหว่างทางตรวจพบว่า มีผู้นิพนธ์ท่านใดตีพิมพ์บทความลักษณะเดียวกันกับเรื่องที่เสนอมาขอตีพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์เช่น-กัน การออกใบตอบรับจะทำได้เมื่อกองบรรณาธิการตอบรับ (accepted) บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เท่านั้น ไม่สามารถออกให้ก่อนได้
วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง และด้าน วิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง มีบทความวิทยาศาสตรศึกษา 1 เรื่องที่สามารถนำไปใช้ทำปฏิบัติการฟิสิกส์ในชั้นเรียนได้ สำหรับเรื่องใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ ทางกองบรรณาธิการได้แจ้งประกาศไว้บนเว็บไซต์แล้ว กรณีบทความวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรี และบทความวิจัยสารนิพนธ์ อาจหย่อนเกณฑ์ตามประกาศได้ แต่สำหรับบทความวิจัยวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ยังคงต้องส่งใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์อย่างเคร่งครัด หากผู้นิพนธ์สนใจเสนอร่างนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL กรุณาศึกษาข้อมูลวารสารฯ ให้ชัดเจนเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบเพื่อตีพิมพ์และบทความที่ผ่านการพิจารณาจะมีคุณภาพที่ดี สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>