ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

          ในปัจจุบันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมาก และจากผลการสอบระดับชาติต่าง ๆ ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า นอกจากการใช้ภาษาแล้ว นักเรียนไทยยังอ่อนด้อยเรื่อง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย การสร้างความรู้ไม่อาจทำได้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ที่สำคัญ คือ ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือใช้จินตนาการอย่างมากในการสร้างโมเดลต่าง ๆ การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากขึ้นทุก ๆ วัน ผู้สอนจึงจำเป็นต้องหาวิธีการหรือรูปแบบใหม่ในการสอนที่ผสมผสานและกลมกลืนโดยให้ผู้เรียนมีมโนมติไม่เพี้ยนออกไปจากความจริง การวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนไทยให้ทันกับชาวโลก และต้องเร่งให้ผู้เรียนมีการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ ในวารสารฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตรศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ได้รับการคัดสรรโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอย่างระมัดระวังในการให้ความรู้กับกลุ่มนักวิจัย ครูวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป          บทความในวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง บทความวิจัยคณิตศาสตรศึกษา 1 เรื่อง บทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 5 เรื่อง บทความวิชาการวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ทางกองบรรณาธิการเคารพความคิดเห็นในบทความของผู้นิพนธ์ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา กระบวนการทำวิจัย การเขียนบทความ การอภิปรายผลการวิจัย และความทัน-สมัยโดยภาพรวมยังคงอิงแนวคิดของผู้นิพนธ์เป็นหลัก แต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิอาจแนะนำหรือชี้ช่องทางให้สืบค้นเพิ่มเติมเพื่อ ให้บทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (ISSN 1906-9790) อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะรักษาคุณภาพและพัฒนาให้เป็นวารสารวิชาการมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาวิธีเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ และค้นหาบทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL แบบออนไลน์ได้ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL          ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งในการปรับปรุงวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหน่วยวิจัยฯ โดยส่งมายังอีเมล์ somkiatp@swu.ac.th หรือ surasakl@swu.ac.th และหากท่านใดพบข้อบกพร่องกรุณาแจ้งกลับมากองบรรณาธิการโดยใช้อีเมล์ข้างต้น เพื่อจะได้จัดทำใบแทรกข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์ฉบับต่อไป ทางกองบรรณาธิการพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพและมีความถูกต้องทางวิชาการเพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>