ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

          มนุษยชาติดิ้นรนค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ เพื่อดำรงสภาพสรีรวิทยาและเผ่าพันธุ์ของตนเองให้อยู่ได้นานที่สุด วิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้ามายังคงเป็นยาขมสำหรับบุคคลโดยทั่วไป แม้ว่าทุกประเทศจะส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิ่งใหม่ด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ง่ายลง แต่ยังคงเข้าไม่ถึงกลุ่มคนส่วนมากที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ 2558 การส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบจึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในวารสารฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นทางวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีเนื้อหาสาระการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อได้มาซึ่งบุคคลที่โลกต้องการในปัจจุบันและอนาคต          บทความในวารสารที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง บทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 5 เรื่อง บทความวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 2 เรื่อง การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย และตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ทางกองบรรณาธิการเคารพความคิดเห็นในบทความของผู้นิพนธ์ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา กระบวนการทำวิจัย และการเขียนบทความ รวมถึงการอภิปรายผลการวิจัย แม้ว่าจะอิงแนวคิดของผู้วิจัยเป็นหลัก แต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิอาจแนะนำหรือชี้ช่องทางให้สืบค้นเพิ่มเติมเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (ISSN 1906-9790) อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะรักษาคุณภาพและพัฒนาให้เป็นวารสารวิชาการมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง          ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งในการปรับปรุงวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหน่วยวิจัยฯ โดยส่งมายังอีเมล์ somkiatp @swu.ac.th หรือ surasakl@swu.ac.th และหากท่านใดพบข้อบกพร่องกรุณาแจ้งกลับมากองบรรณาธิการโดยใช้อีเมล์ข้างต้น เพื่อจะได้จัดทำใบแทรกข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์ฉบับต่อไป ทางกอง-บรรณาธิการพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพและมีความถูกต้องทางวิชาการเพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>