ผลของการเสริมบิวทิเรตต่อการผลิตสารมูลค่าสูงซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในสไปรูลิน่า พลาเทนซิส

Main Article Content

วินัย จรูญไชยพิพัฒน์
นาฏอนงค์ หมุดธรรม
อุเทน พรมอริยะ
ฉันท์ชนก ดวงศรี
คมสัน สัจจะสถาพร
สุชนิทธิ์ งามกาละ
วุฒินันท์ รักษาจิตร์

Abstract

Effect of Butyrate Supplementation on the Production of a High Value C–phycocyanin and Polyhydroxybutyrate in Spirulina platensis Winai Charunchaipipat, Nat–Anong Mudtham, Authen Promariya, Chanchanok Duangsri, Khomson Satchasataporn, Suchanit Ngamkala and Wuttinun Raksajitรับบทความ: 23 มีนาคม 2563; แก้ไขบทความ: 11 มิถุนายน 2563; ยอมรับตีพิมพ์: 1 กรกฎาคม 2563DOI: http://doi.org/10.14456/jstel.2020.23 บทคัดย่อสไปรูลิน่า พลาเทนซิสเป็นไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงและเจริญได้ในสภาวะที่หลากหลาย สามารถสังเคราะห์สารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิที่สำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น ซี–ไฟโคไซยานิน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ และพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตหรือพีเอชบี ซึ่งใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพและสามารถทดแทนพลาสติกที่ถูกสังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมีได้ในอนาคต ในการศึกษาครั้งนี้การเพาะเลี้ยงในอาหารที่เสริมบิวทิเรตนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการเพิ่มการสะสมซี–ไฟโคไซยานินและพีเอชบีของสไปรูลิน่า พลาเทนซิส ผลการศึกษาพบว่า สไปรูลิน่า พลาเทนซิสที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวปกติ Zarrouk และเสริมบิวทิเรตความเข้มข้น 0.05%(w/v) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง มีการสะสมซี–ไฟโคไซยานินเพิ่มสูงขึ้น 3 เท่า ขณะที่สไปรูลิน่า พลาเทนซิสที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Zarrouk ที่ขาดไนเตรตและเสริมบิวทิเรตความเข้มข้น 0.05%(w/v) เป็นระยะ เวลา 48 ชั่วโมง สามารถสะสมพีเอชบีสูงเพิ่มขึ้น 7 เท่า การตรวจสอบโครงสร้างของพีเอชบีที่สกัดได้จากสไปรูลิน่า พลาเทนซิสด้วยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรไมโครสโคปี (เอฟทีไออาร์) สามารถยืนยันว่าสารที่สกัดได้เป็นพีเอชบี ผลการทดลองสรุปได้ว่า การเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่า พลาเทนซิสในอาหารที่เสริมบิวทิเรตกระตุ้นการสะสมซี–ไฟโคไซยานินและพีเอชบีได้สูง คำสำคัญ: สภาวะที่เสริมบิวทิเรต  ซี–ไฟโคไซยานิน  พีเอชบี  สไปรูลิน่า พลาเทนซิส  เอฟทีไออาร์  Abstract Spirulina platensis is cyanobacteria that can perform photosynthesis and grows in a variety of habitats. It can synthesize primary and secondary metabolites, which are important and have economic values such as C–phycocyanin, which can be used as a mixture of animal feed and polyhydroxybutyrate or PHB. PHB is used to produce bioplastics and can replace plastics synthesized from chemical processes in the future. In this study, S. platensis was cultured in butyrate–supplemented medium to stimulate the increase of cellular C–phycocyanin and PHB accumulation. The results revealed that S. platensis, cultured in Zarrouk medium supplemented with 0.05%(w/v) butyrate for 48 hours, increased C–phycocyanin accumulation by 3 times. While S. platensis cultured in Zarrouk medium lacking of nitrate and supplementing with 0.05%(w/v) butyrate for 48 hours, it could accumulate higher PHB with 7 times. Structure of the PHB extracted from S. platensis was analyzed using the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), which can be confirmed as PHB. It can be concluded that cultivation of S. platensis in butyrate–supplemented medium stimulated the accumulation of C–phycocyanin and PHB. Keywords: Butyrate–supplied conditions, C–phycocyanin, PHB, Spirulina platensis, FTIR

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Ansari, S., and Fatma, T. (2016). Cyanobacterial polyhydroxybutyrate (PHB): Screening, optimization and characterization. PLoS ONE 11(6): e0158168.

Bengtsson, S., Pisco, A. R., Reis, M. A. M., and Lemos, P. C. (2010). Production of polyhydroxyalkanoates from fermented sugar cane molasses by a mixed culture enriched in glycogen accumulating organisms. Journal of Biotechnology 145(3): 253–263.

Bennett, A., and Bogorad, L. (1973). Complementary chromatic adaptation in a fila-menttous blue–green alga. Journal of Cell Biology 58(2): 419–435.

Bugnicourt, E., Cinelli, P., Lazzeri, A., and Alvarez, V. (2014). Polyhydroxyalkanoate (PHA): Review of synthesis, characteristics, processing and potential applications in packaging. Express Polymer Letters 8(11): 791–808.

Chen, T., Zheng, W., Yang, F., Bai, Y., and Wong, Y.–S. (2006). Mixotrophic culture of high selenium–enriched Spirulina platensis on acetate and the enhanced production of photosynthetic pigments. Enzyme and Microbial Technology 39(1): 103–107.

Depraetere, O., Pierre, G., Deschoenmaeker, F., Badri, H., Foubert, I., Leys, N., Markou, G., Wattiez, R., Michaud, P., Muylaert, K. (2015) Harvesting carbohydrate–rich Arthrospira platensis by spontaneous settling. Bioresource Technology 180: 16–21.

Deschoenmaeker, F., Facchini, R., Cabrera–Pino, J. C., Bayon–Vicente, G., Sachdeva, N., Flammang, P., and Wattiez, R. (2016). Nitrogen depletion in Arthrospira sp. PCC 8005, an ultrastructural point of view. Journal of Structural Biology 196(3): 385–393.

Duangsri, C., and Raksajit, W. (2016). Polyhydroxyalkanoates: An alternative biomaterial for renewable plastic. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 7(2): 414–423.

Eriksen, N. T. (2008). Production of phycocyanin – A pigment with applications in biology, biotechnology, foods and medicine. Applied Microbiology and Biotechnology 80(1): 1–14.

Kedia, G., Passanha, P., Dinsdale, R. M., Guwy, A. J., and Esteves, S. R. (2014). Evaluation of feeding regimes to enhance PHA production using acetic and butyric acids by a pure culture of Cupriavidus necator. Biotechnology and Bioprocess Engi-neering 19(6): 989–995.

Koch, M., Doello, S., Gutekunst, K., and Forchhammer, K. (2019). PHB is produced from Glycogen turn–over during nitrogen starvation in Synechocystis sp. PCC 6803. International Journal of Molecular Sciences 20(8): 1942.

Kuddus, M., Singh, P., Thomas, G., and Al–Hazimi, A. (2013). Recent developments in production and biotechnological applications of c–phycocyanin. BioMed Research International 2013: 742859.

Limoli, D. H., Jones, C. J., and Wozniak, D. J. (2015). Bacterial extracellular polysaccharides in biofilm formation and function. Microbiology Spectrum 3(3): MB–0011–2014.

Mansouri, H., and Talebizadeh, R. (2017). Effects of indole–3–butyric acid on growth, pigments and UV–screening compounds in Nostoc linckia. Phycological Research 65(3): 212–216.

Martins, R. G., Severo Gonçalves, I., de Morais, M. G., and Costa, J. A. V. (2014). Bio-process engineering aspects of biopolymer production by the cyanobacterium Spirulina strain LEB 18. International Journal of Polymer Science 2014: 895237.

Masood, F., Yasin, T., and Hameed, A. (2014). Comparative oxo–biodegradation study of poly–3-hydroxybutyrate–co–3–hydroxyvalerate/polypropylene blend in controlled environments. International Biodeterioration and Biodegradation 87: 1–8.

Monshupanee, T., and Incharoensakdi, A. (2014). Enhanced accumulation of glycogen, lipids and polyhydroxybutyrate under optimal nutrients and light intensities in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Journal of Applied Microbiology 116(4): 830–838.

Omar, H. H., Aly, M. M., Al–Malki, W. J., and Balkhair, K. S. (2016). Production and enhancement of poly–β–hydroxybutyrate in cyanobacteria. Main Group Chemistry 15(2): 153–161.

Raksajit, W., Satchasataporn, K., Lehto, K., Mäenpää, P., and Incharoensakdi, A. (2012). Enhancement of hydrogen production by the filamentous non–heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005. Inter-national Journal of Hydrogen Energy 37(24): 18791–18797.

Raza, Z. A., Abid, S., and Banat, I. M. (2018). Polyhydroxyalkanoates: Characteristics, production, recent developments and applications. International Biodeterioration & Biodegradation 126: 45–56.

Sanhueza, C., Acevedo, F., Rocha, S., Vil-legas, P., Seeger, M., and Navia, R. (2019). Polyhydroxyalkanoates as biomaterial for electrospun scaffolds. International Journal of Biological Macromolecules 124: 102–110.

Shanmugam, A., Sigamani, S., Venkatachalam, H., Jayaraman, J. D., and Ramamurthy, D. (2017). Antibacterial activity of extracted phycocyanin from Oscillatoria sp. Journal of Applied Pharmaceutical Science 7(3): 62–67.

Schlebusch, M., and Forchhammer, K. (2010). Requirement of the nitrogen starvation–induced protein s110783 for polyhydroxybutyrate accumulation in Synechocystis sp. strain PCC 6803. Applied and Environmental Microbiology 76(18): 6101–6107.

Sharma, G., Kumar, M., Ali, M. I., and Jasuja, N. D. (2014). Effect of carbon content, salinity and pH on Spirulina platensis for phycocyanin, allophycocyanin and phycoerythrin accumulation. Journal of Microbial and Biochemical Technology. 6(4): 202–206.

Shrivastav, A., Mishra, S. K., and Mishra, S. (2010). Polyhydroxyalkanoate (PHA) synthesis by Spirulina subsalsa from Gujarat coast of India. International Journal of Biological Macromolecules 46(2): 255–260.

Sitohy, M., Osman, A., Ghany, A. G. A., and Salama, A. (2015). Antibacterial phycocyanin from Anabaena oryzae SOS13. International Journal of Applied Research in Natural Products 8(4): 27–36.

Vasudevan, V., Prasanna, R., Sood, A., and Kaushik, B. D. (2007). Enhancing pigment accumulation in Anabaena strains using sugars. Acta Botanica Hungarica 49 (1–2): 187–198.

Zhang, X.–W., Zhang, Y.–M., and Chen, F. (1999). Application of mathematical models to the determination optimal glucose concentration and light intensity for mixotrophic culture of Spirulina platensis. Process Biochemistry 34(5): 477–481.

Most read articles by the same author(s)