ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี และผลลัพธ์ที่ตามมาในการสอบบัญชี: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย

Nittaya Phosrichan

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดีที่สุด และประสิทธิภาพการสอบบัญชี โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชีเกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบบัญชีในการสร้างกระบวนการและวิธีการตรวจสอบใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นใหม่และเหมาะสมกับงานสอบบัญชี งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ 4 มิติใหม่ของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี ได้แก่ ความคิดริเริ่มในการตรวจสอบ คิดอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ ความคิดยืดหยุ่นในการตรวจสอบและความคิดที่ละเอียดลออในการตรวจสอบ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปถึงผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำนวน 749 ฉบับ ได้รับการตอบกลับมา จำนวน 172 คน โดยคิดเป็นอัตราการตอบแบบสอบถาม คือ 22.96%

ผลของการวิเคราะห์การถดถอย แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 มิติของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดีที่สุด ในทำนองเดียวกัน การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดีที่สุดก็มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชี


Keywords


การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดีที่สุด ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ประสิทธิภาพการสอบบัญชี

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.