แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน

Authors

  • กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  • เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก

Abstract

การใช้แบร็กเก็ตยึดติดผิวเคลือบฟันเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ความเข็งแรงของพันธะในระดับที่เพียงพอของสารยึดติดชนิดบ่มด้วยด้วยแสงมีบทบาทสำคัญต่อทันตแพทย์ที่ให้การรักษา เพื่อที่จะสามารถใส่แรงจัดฟันได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากแบร็กเก็ตไม่หลุดออกบ่อย การรักษาก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว การใช้สารยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสงสำหรับการยึดติดแบร็กเก็ตกับฟันทุกซี่ในขากรรไกรจะใช้เวลาในคลินิกค่อนข้างนาน แต่ขบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของสารยึดติดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถใส่ลวดมัดฟันได้ทันที ซึ่งเป็นข้อดีที่เด่นชัดของการใช้สารยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารยึดติดชนิดบ่มเอง ดังนั้นเพื่อให้ได้ความแข็งแรงพันธะซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ทางคลินิกจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องฉายแสงซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงที่ดี แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องฉายแสงที่มีในท้องตลาดแบ่งได้เป็นสี่ประเภท ได้แก่ ชนิดดั้งเดิมคือควอทซ-ทังสเตน-ฮาโลเจน, ชนิดพลาสมาอาร์ค, ชนิดไดโอดเปล่งแสง และชนิดอาร์กอนเลเซอร์ ลักษณะการกำเนิดแสงของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละประเภทนั้นมีข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวเอง แหล่งกำเนิดแสดงชนิดฮาโลเจนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีไว้ในคลินิกทันกรรมทุกแห่งมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และยังคงมีใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีการพัฒนาในเรื่องความเข้มของแสง แหล่งกำเนิดแสงชนิดพลาสมาอาร์คและอาร์กอนเลเซอร์มีข้อดีที่อาจช่วยลดระยะเวลาในการบ่มตัวของสารยึดติดได้ แต่ราคาที่แพงก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง แหล่งกำเนิดแสงชนิดไดโอดเปล่งแสงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการปฏิบัติงานคลินิกในปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปคือแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดสามารถใช้งานได้ดีกับสารยึดติดชนิดบ่มตัวด้วยแสง แต่การบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงการใช้เครื่องตรวจวัดความเข้มแสงที่เชื่อถือได้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของแสงที่ยอมรับได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้น้ยอลองเท่านั้นแต่ยังทำให้ได้ความแข็งแรงพันธะระหว่างแบร็กเก็ตและผิวเคลือบฟันที่คงทนถาวรอีกด้วย   คำสำคัญ : แหล่งกำเนิดแสดง, สารยึดติด, ควอทซ-ทังสเตน-ฮาโลเจน, พลาสมาอาร์ค, ไดโอดเปล่งแสง, อาร์กอนเลเซอร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
จรรยาประเสริฐ ก, ชุณหชีวาโฉลก เ. แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 Apr. 13];3(1):25-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517

Issue

Section

บทความปริทัศน์ (Review articles)